Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)

to forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego wobec problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i polityką państwa względem samorządu.

Komisja składa się z 24 przedstawicieli rządu i samorządu, po 12 przedstawicieli obu stron. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego (Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP oraz Unii Miasteczek Polskich) – po dwóch z każdej korporacji. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. KWRiST działa od 1995 r.

KWRiST wyraża opinię dotyczącą projektu aktu prawnego na zasadzie jej uzgodnienia przez obie strony Komisji. Rada Ministrów oraz inne podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego zobowiązane są przedstawić Komisji Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów wraz z prognozą ich skutków. Termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu. Opinia KWRiST dotycząca projektów dokumentów rządowych jest dołączana do projektu. Opinia może być pozytywna, pozytywna z uwagami lub negatywna. W przypadku braku uzgodnienia, każda ze stron przyjmuje własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem obrad.

Komisja Wspólna spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 2 miesiące. W ostatnich latach utarła się praktyka, że posiedzenia odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Pracami Komisji Wspólnej kierują dwaj współprzewodniczący. Z ramienia strony rządowej jest to minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przedstawicielem samorządu terytorialnego jest osoba wybrana przez członków strony samorządowej spośród jej grona. W tej chwili współprzewodniczącego KWRiST ze strony samorządowej desygnuje po kolei każda organizacja samorządowa na okres 8 miesięcy (dzięki temu w ciągu 4-letniej kadencji samorządowej każda organizacja współprzewodniczy KWRiST).

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
Strona samorządowa:

 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST,
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich,
 • Jacek Sutryk, Prezydent Miasta Wrocławia, Członek Zarządu Związku Miast Polskich,
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich,
 • Wojciech Długoborski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna, Prezes Unii Miasteczek Polskich,
 • Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich,
 • Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich,
 • Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski, Związek Powiatów Polskich,
 • Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Adam Struzik, Marszałek Woj. Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP,
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP.
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, sekretarz KWRiST ze strony samorządowej.

Strona rządowa:


 • Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 • Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
 • Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Szymon Wróbel, Radca Ministra w Departamencie Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz KWRiST ze strony rządowej

W skład KWRiST wchodzą zespoły robocze:


 • Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych
 • Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 • Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
 • Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
 • Zespół ds. Ustrojowych
 • Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich
 • Zespół ds. Międzynarodowych
 • Zespół ds. Statystyki Publicznej
 • Roboczy Zespół ds. Strategicznych Rozwiązań dotyczących dochodów JST
 • Grupa robocza ds. klęsk żywiołowych


Relacje z posiedzeń KWRiST w 2016 r. znajdują się poniżej:

Załączniki:
KWRIST-16-11-30
KWRiST-16-10-26
KWRiST-16-09-28
KWRiST-16-08-31
KWRiST-16-07-20
KWRiST-16-06-22
KWRiST-16-05-25
KWRiST-16-04-27
KWRiST-16-03-30
KWRiST-16-02-24
KWRiST-16-01-26

Pozostałe aktualności w tej tematyce

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wejścia w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej