Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska rozpoczęła się Komisja Wspólna 30 stycznia br.

Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska rozpoczęła się Komisja Wspólna 30 stycznia br. Sylwetkę prezydenta Adamowicza, jego solidarnościowe korzenie i wieloletnie budowanie samorządności przypomniał Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej. Przytoczył też słowa córki Prezydenta Adamowicza, że Gdańsk – jako wspólnota samorządowa - była dla niego trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością…

Wiceminister Paweł Szefernaker zaproponował, by – również w wyniku gdańskiej tragedii – przedyskutować kwestię funkcjonowania i ewentualnego nałożenia nowych obowiązków na straże miejskie/gminne, np. ochrony prezydentów, burmistrzów. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zlecił Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w samorządzie terytorialnym. Temat ten w ostatnim czasie był wielokrotnie podnoszony i bardzo interesuje opinię publiczną – Wszystkie rozmowy, wszystkie pomysły powinny w moim przekonaniu trafiać do tego grona, w którym tu dziś jesteśmy. Jesteśmy otwarci na propozycje, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze – powiedział Szefernaker. Ustalono, że zostaną one omówione na specjalnym, dodatkowym spotkaniu zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Osobne spotkanie będzie dotyczyło kwestii zarządzania kryzysowego.

Prezes ZMP wręcza projekt ustawy
Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch miesięcy, Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz złożył na ręce współprzewodniczącego Komisji ze strony rządowej, Pawła Szefernakera projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, zawierający nowy model wynagradzania prezydentów, burmistrzów i wójtów. - Obecna sytuacja jest trudna do zaakceptowania. Myślę, że w tym gronie nie muszę nikogo przekonywać, że system jest zły, szkodliwy, niesprawiedliwy, wręcz nieuczciwy - mówił Prezes Frankiewicz. I pokrótce omówił główne założenia projektu:
- konieczność uregulowania tej kwestii w ustawie, a nie rozporządzeniu,
- oparcie systemu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce na podstawie danych GUS-owskich,
- zróżnicowanie płac w zależności od województwa,
- zróżnicowanie płac w zależności od wielkości danej jednostki;
- zwiększenie wysokości wynagrodzeń, by odejść od sytuacji, gdy prezydent zarabia mniej niż wielu jego podwładnych w urzędzie.
- Traktujemy tę sprawę jako okazję do rozpoczęcia szerszej dyskusji, dlatego że administracja samorządowa jest częścią administracji publicznej, a problem z wynagradzaniem osób publicznych na wysokich stanowiskach dotyczy całości administracji, czyli również sfery rządowej. Przy tej okazji można podjąć racjonalne decyzje, które czyniłyby ten system przejrzystym, zrozumiałym i uczciwym w obu częściach tej administracji – powiedział Prezydent Frankiewicz, zachęcając rząd do podjęcia prac legislacyjnych. Wiceminister Szefernaker obiecał przeanalizować projekt, zaznaczając jednocześnie, że trudno mu się na gorąco odnosić do projektu, z którym jeszcze nie miał okazji się zapoznać.
Projekt wraz z omówieniem i informacją prasową znajduje się na stronie ZMP.

Dłuższa relacja ukaże się w styczniowym numerze "Samorządu Miejskiego"
hh