Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (zerowy VAT, poselski, PiS), Pobierz
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pobierz
Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym pełnionym z tytuł pełnienia funkcji sołtysa (gr. posłów)-druk 211 Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko¬ Polskiego Programu Współpracy. Pobierz
Projekt rozporządzenia MC w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (MRiT) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (Polska 2050 - Trzecia Droga) Pobierz
Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Pobierz
Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy ochronie zwierząt (Lewica). Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (MSWiA) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (KO) Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPO. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (MRiT) Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (wygaśnięcie mandatu) Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego. Pobierz
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r. (rządowy) – druk 142 Pobierz
Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (KO) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (KO) – druk 72 Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rządowy). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (Polska 2050) – druk 75 Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (KO). Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (obywatelski, druk nr 28) Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z autopoprawką (poselski, Konfederacja) Pobierz
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024 (rządowy). Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Pobierz
Projekt rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Pobierz
Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Pobierz
Projekt rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Pobierz
Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT ws. określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ZMP) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (senacki, druk 928), Pobierz
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst (KO), Pobierz
Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie ws. wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Lewica), Pobierz