Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sytuacji polskiego ciepłownictwa

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd z niepokojem przyjął informacje, z których wynika, że szybko rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują szybki wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zapewniających zaopatrzenie mieszkańców naszych miast w energię cieplną i ciepłą wodę. Domaga się m.in. przeznaczenia całości wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji w roku 2021 na modernizację energetyki, w tym ciepłownictwa, co ograniczy wzrost cen ciepła dla mieszkańców.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich apeluje do rządu o podjęcie rzetelnych prac nad przyjęciem jasnych reguł i naprawą przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości. Jest to niezbędne dla zapewnienia finansowania lokalnych usług publicznych, świadczonych mieszkańcom Polski. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku o sygnaturze SK 39/19 stanowi kolejny dowód na fatalną jakość przepisów regulujących opodatkowanie najważniejszym podatkiem lokalnym, jakim jest podatek od nieruchomości.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich zwraca się z prośbą o podjęcie przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu pilną nowelizację ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie przywrócenia samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich stanowczo sprzeciwia się stwierdzeniom zawartym w wypowiedziach Przemysława Dacy, prezesa PGW „Wody Polskie” oraz stanowiskach „Wód Polskich”, zamieszczonych w ogólnopolskich mediach, które – nawiązując do weryfikowanych przez regulatora nowych stawek opłat wodno-ściekowych – sugerują „ich sztuczne zawyżenie, windowanie cen ponad koszty, jakie wynikają z funkcjonowania przedsiębiorstw”.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14.04.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjął zapowiedzi ministra klimatu i środowiska dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Zapowiadane zmiany – niekonsultowane z powołanym w Ministerstwie zespołem doradczym do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – pozostają w oczywistej sprzeczności z zasadą samobilansowania się systemu odpadowego.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

18.03.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Obecne konsultacje, które mają potrwać około miesiąca, w żaden sposób nie pozwalają stwierdzić, że samorządy miały jakikolwiek wpływ na kształt projektu KPO. Oznacza to, że warunek określony w art. 18 p. 4q rozporządzenia UE ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy nie został spełniony.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie senackiego projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk 320)

12.02.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez przedstawicieli niektórych miast, pozytywnie opiniuje projekt ustawy zawarty w druku senackim nr 320. Zarząd stoi na stanowisku, że projektowane w ustawie rozwiązanie instytucjonalne będzie stanowić gwarancję obiektywności podejmowanych decyzji o podziale środków publicznych, w tym ogromnych funduszy otrzymywanych z Unii Europejskiej.

Stanowisko ZMP i UMP - szczepienie nauczycieli

09.02.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Przedstawiony przez stronę rządową harmonogram szczepień pierwszej grupy nauczycieli, nie jest w stanie rozpocząć się bez zakłóceń w zaplanowanym terminie. ZMP i UMP wyrażają zdziwienie, że szczepienia nauczycieli odbywać się mają wyłącznie w szpitalach węzłowych, których liczba jest bardzo różna i w wielu miejscach ograniczona. Wpływać to będzie negatywnie na liczbę szczepionych nauczycieli oraz wydłuży okres przeprowadzania szczepień.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)

20.01.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek z satysfakcją przyjmuje fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska szeregu postulatów środowisk samorządowych dotyczących niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaproponowane w projekcie zmiany – choć zmierzające częściowo w dobrym kierunku – nie rozwiązują głównych postulatów Związku, dotyczących pilnej potrzeby uchwalenia ustawy regulującej rzeczywistą Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta oraz całkowicie nowej ucpg.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

15.12.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku podnosi, że rozdział środków z RFIL nastąpił z rażącym naruszeniem określonych w ustawie o finansach publicznych zasad jawności i przejrzystości tych finansów oraz równoprawności podmiotów ubiegających się o dotacje.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej