Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie powoływania osoby pełniącej funkcję burmistrza/prezydenta miasta po nagłym przerwaniu kadencji organu wyłonionego w wyborach powszechnych

30.06.2022 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich stoi na stanowisku, że w sytuacji nagłego przerwania kadencji wyłonionego w wyborach powszechnych burmistrza/prezydenta miasta, spowodowanego przyczynami niezależnymi od zainteresowanej osoby i społeczności lokalnej, Prezes Rady Ministrów powinien wskazać urzędującego w danym momencie pierwszego zastępcę burmistrza/prezydenta (art. 26a ust. 3 usg) jako osobę pełniącą funkcję burmistrza.

Wstępna opinia Związku Miast Polskich o projekcie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

25.05.2022 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, po rozpatrzeniu nadesłanych przez 37 miast uwag i wniosków, stwierdza, że zmiany w ustawie, zaproponowane w resortowym projekcie nowelizacji (UD 369), idą we właściwym kierunku, częściowo realizując zgłaszane od wielu lat postulaty środowisk samorządowych, jednak w co najmniej kilku wskazanych kwestiach są niedostateczne i wymagają wzmocnienia i/lub uzupełnienia.

Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy

13.05.2022 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP zwraca się m.in. do przedstawicieli polskiego rządu o zaapelowanie do Rady UE o natychmiastowe zaakceptowanie wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do członkostwa w Unii, a także do europejskich organizacji samorządowych oraz do burmistrzów i merów miast całej Europy o występowanie z podobnym apelem do swoich rządów.

Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i

14.04.2022 | stanowiska i uchwały ZMP

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie narastających problemów rozwoju miast w kontekście zmian ich granic administracyjnych

11.03.2022 | stanowiska i uchwały ZMP
Wobec braku postulowanych zmian w przepisach przypominamy, że te, które obecnie obowiązują, nie uwzględniają w żadnym stopniu wymogów zintegrowanego prowadzenia polityki rozwoju, opisanego w strategicznych dokumentach rządowych (SOR, KSRR) i uwzględnionego w ostatnich zmianach ustawowych.

Przesłanie do Braci Ukraińców

11.03.2022 | stanowiska i uchwały ZMP
Zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich przedstawiciele polskich miast wyrazili pełną solidarność z walczącą w obronie Ojczyzny, demokracji i praw człowieka Ukrainą.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812)

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę niezgodny z Konstytucją wpływ projektowanych regulacji na wykonywanie zadań własnych gmin i powiatów, kategorycznie odrzuca projekt nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw, zawarty w druku sejmowym 1812. Projekt ustawy bez uzasadnionych podstaw zakłada pozbawienie gmin i powiatów samodzielności w kluczowych elementach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Wstępna opinia Zarządu Związku Miast Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt przedłożony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawiera nowe zapisy, które uniemożliwiają pozytywne jego zaopiniowanie. Kontrowersyjne zmiany według samorządowców z miast dotyczą przede wszystkim trybu wyłaniania prezesów RIO. W opinii ZMP przyjęcie zmian w proponowanym kształcie spowoduje utratę niezależności prezesów RIO, dlatego Zarząd Związku postuluje utrzymanie niezależności regionalnych izb obrachunkowych.

MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI - Deklaracja Zarządu Związku Miast Polskich z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zebrani w Lublińcu 10 grudnia 2021 roku członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZMP wyrażają w deklaracji m.in. wdzięczność i uznanie samorządowcom polskich miast, którzy realizują prawa ich mieszkańców. Oprócz tego oczekują, że władze centralne wywiążą się należycie ze swoich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie równości wszystkich ludzi i niedyskryminowania nikogo z jakichkolwiek powodów. Wyrażają też solidarność ze wszystkimi osobami, których prawa nie są w pełni zapewnione.

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wyzwań, rozwiązań oraz mechanizmów wdrożeniowych

30.11.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Przedstawiony projekt właściwie określa istotę Krajowej Polityki Miejskiej proponując przy tym szereg narzędzi służących wdrażaniu wskazanych w projekcie szczegółowych celów KPM. Jest to oczekiwany przez miasta kierunek zmian polityki przyjętej w roku 2015.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie powoływania osoby pełniącej funkcję burmistrza/prezydenta miasta po nagłym przerwaniu kadencji organu wyłonionego w wyborach powszechnych
Pobierz Download icon@2x
materiały konferencyjne i pokonferencyjne
Prezentacja MFiPR - Zielona transformacja miast (29.06 panel na WUF)
Pobierz Download icon@2x
inne
DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KE - Analiza planu odbudowy i zwiększania odporności Polski Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępna opinia Związku Miast Polskich o projekcie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej