Aktualności z tematu - „Legislacja”
O aktualnych działaniach w poszczególnych obszarach metropolitalnych, losach projektów ustaw metropolitalnych, a także propozycjach ustroju i sposobie finansowania dyskutowali przedstawiciele obszarów metropolitalnych 1.02 we Wrocławiu
Związek Miast Polskich przesłał 31 stycznia br. do Senatu stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie procedowanych obecnie zmian w Kodeksie Wyborczym, z prośbą o ich rozpatrzenie i w miarę możliwości uwzględnienie.
Dzięki interwencji ZMP nie ma w projekcie tzw. ustawy odległościowej zapisu o konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie farm wiatrowych, jeśli jej przeciwnicy zbiorą podpisy co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
229 głosów przeciw, 217 głosów za – w ubiegłym tygodniu sejm odrzucił projekt pomorskiej ustawy metropolitalnej, nie wprowadzając jej do porządku obrad. Przeciwko utworzeniu metropolii trójmiejskiej głosowali posłowie rządowej koalicji.
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki, a także o likwidacji prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach rozmawiali na Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego 25 stycznia
Od lutego ma obowiązywać nowa regulacja dotycząca przeciwdziałania wzrostowi cen ciepła dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, szpitali. Strona samorządowa w trybie pilnym opiniuje projekt, czekamy na uwagi z miast.
Podczas obrad sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej 10 i 11 stycznia br. omawiano projekty ustaw o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. W spotkaniach uczestniczyli reprezentanci ZMP, przedstawiając postulaty samorządów miast.
Usprawnienie rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją i sprzedażą węgla przez gminy, możliwość korzystania z dostaw różnych importerów, certyfikaty jakości wydawane z fakturą na zakup węgla - to ustalenia ze spotkania 3 stycznia br.
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ceny maksymalnej energii elektrycznej dla JST, sprzedaży rezerwowej, oświadczeń do zastosowania ceny maksymalnej - udało się wynegocjować w wyniku rozmów ze stroną rządową.
Prezes ZMP wyraża głębokie zaniepokojenie wobec aktualnego brzmienia resortowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej oraz prosi Prezydenta o przeprowadzenie analizy przedmiotowego projektu ustawy i zajęcie stanowiska.
Nowe propozycje organizacji i finansowania edukacji domowej, zmiana opinii ws. projektu ustawy o ochronie ludności, problemy z dostawami węgla oraz nowe przepisy dotyczące zakupu energii elektrycznej zdominowały dyskusję na KWRIST 21 grudnia
Będą pieniądze dla gmin, które mają co najmniej 3% dzieci ukraińskich w przedszkolach i 9 lub więcej dzieci w placówce. To wynik negocjacji strony samorządowej z przedstawicielami resortów: edukacji, finansów i spraw wewnętrznych i administracji
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że nie podpisze Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Powołał się na 133 listy protestacyjne, które do niego wpłynęły w sprawie Lex Czarnek.
Podczas briefingu prasowego 14 grudnia w Warszawie samorządowcy ze Związku Miast Polskich zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego m.in. o zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną od 1 stycznia 2023 r.
Realizacja poleceń wojewodów finansowana z Funduszu Ochrony Ludności, a nie budżetów JST, pełnomocnik wojewody tylko jeśli burmistrz nie wykona zadań - to wynik negocjacji w sprawie zapisów ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.
Przywrócenie 2-miesięcznego okresu na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy oraz pozostawienie 10% zamiast 20% aut elektrycznych w 2023 r. we flocie jst- udało się zapisać w ustawie zamrażającej ceny gazu przyjętej przez sejm 2.12
Głębokie zaniepokojenie Zarządu Związku Miast Polskich dotyczy aktualnego brzmienia resortowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Prezes ZMP pisze w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Nowelizacja Prawa oświatowego nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, lecz przeciwnie – jeszcze tą sytuację pogarsza - pisze prezes Związku Miast Polskich do Prezydenta Andrzeja Dudy i apeluje o niepodpisywanie nowego projektu.
Już 2 grudnia odbędzie się zapowiedziane podczas KWRiST spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami resortów: klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, dotyczące m.in. udziału w przetargach na sprzedaż energii firm energetycznych.
Dodatkowe opłaty za energię elektryczną są bezprawne, a cena maksymalna ma obejmować wszystkie koszty - taką interpretację MKiŚ udało się uzyskać dzięki interwencji Związku Miast Polskich podczas listopadowego spotkania KWRiST.
W felietonie Andrzej Porawski komentując podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o przedłużeniu kadencji, podkreśla m.in., że ustawa jest odbieraniem obywatelom przekonania do pewności prawa, na podstawie którego funkcjonuje ich demokratyczne państwo.
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy Prezes Związku zwraca się do RPO z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tej regulacji z Konstytucją RP.
22 listopada br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawę wcześnie odrzucił Senat, także Związek Miast Polskich apelował do prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas obrad 22 listopada zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W obradach zabierali głos m.in. przedstawiciele ZMP.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!