Aktualności z tematu - „Legislacja”
O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja.
Uchwalona ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia. Nie powinna zaistnieć w demokratycznym państwie prawnym.
Razem możemy więcej! Dzień Samorządu Terytorialnego, przypadający 27. maja to dobra okazja, by przypomnieć, że samorząd jest jedną z największych wartości polskiego życia publicznego. Wyniki badania opinii publicznej CBOS od lat niezmiennie wskaz...
5 ogólnopolskich organizacji zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Wnioskują o zwiększenie kwoty.
Prawo do równoległego zatrudnienia, większa ochrona przed zwolnieniem, korzystne zmiany w urlopach rodzicielskich - to niektóre rozwiązania wprowadzone drugą już w br. nowelizacją Kodeksu pracy. Przygotowaliśmy prezentację z ich omówieniem
Około 9 mld zł otrzymają w tym roku JST na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących. Trwają negocjacje w sprawie podziału tych środków.
Skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy i wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach domaga się strona samorządowa KWRiST. Trwają rozmowy ze stroną rządową
O pomysłach i planach na zmiany w prawie, które są konieczne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dyskutowało ponad 40 samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych.
Wypracowaniem rozwiązań dotyczących energetyki, tak by miasta i gminy mogły ochronić swoich mieszkańców przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen zajmie się nowo powołana grupa robocza. Apel o odrzucenie noweli o referendum lokalnym
Podczas posiedzenia 21 kwietnia członkowie Zarządu ZMP obradujący w Chełmie negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ jest niepotrzebną nadregulacją.
Wykreślenie zapisów naruszających prawa obywateli, np. dotyczące własności, pełnomocnik wojewody tylko jeśli szef gminy nie realizuje zadań, dopisanie uprawnień koordynacyjnych burmistrza - dzięki tym zmianom projekt uzyskał pozytywną opinię KWRiST
Podczas posiedzenia w Sopocie 3 kwietnia Zarząd podjął stanowisko w sprawie postępu prac nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz przyjął wnioski Zgromadzenia Ogólnego ZMP, m.in. apel dotyczący zaprzestania dyskryminacji mieszkańców miast.
Związek Miast Polskich podjął stanowisko w sprawie kryzysu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie, w którym domaga się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora.
Zarząd ZMP w Sopocie z uznaniem odnotował znaczny postęp prac nad tym projektem, zmierzający do uzyskania kompromisu i uwzględnienia uwag środowiska samorządowego, dlatego jest gotów pozytywnie zaopiniować projekt, ale po spełnieniu 2 warunków.
Negatywnie o Krajowym planie gospodarki odpadami 2028, kolejne rozmowy w sprawie ustawy o ochronie ludności i nowy zespół roboczy, który ma wypracować systemowe rozwiązania finansowe dla JST to główne tematy poruszane na Komisji Wspólnej 29 marca br.
Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast, który Związek Miast Polskich wraz z miastem Chełm i Unią Miasteczek Polskich zorganizował 19-21 kwietnia br. w Chełmie. Ostatniego dnia gościliśmy Premiera RP.
Krótkie animowane spoty filmowe przedstawią najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze dotykające mieszkańców i miasta. Zachęcamy miasta do skorzystania z filmów i grafik „Nasze drogie ciepło” i wykorzystania ich w komunikacji z mieszkańcami.
Prezydent Konina napisał do Marka Gróbarczyka w sprawie nieakceptowalnego przebiegu postępowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Apel o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz projekt stanowiska w sprawie kryzysu w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie – to m.in. efekty dyskusji, jaką odbyli delegaci do ZMP w Łodzi.
Podczas posiedzenia 9 marca br. przed Zgromadzeniem Ogólnym Zarząd Związku Miast Polskich po raz kolejny negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.
Chodzi o pozostawienie 500 metrów w ustawie wiatrakowej i przekazanie decyzyjności gminom i społeczności lokalnej. Dzisiaj w Sejmie 8 marca o godz. 11 odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie.
Współpraca między administracją państwową a JST będzie jednym z kluczowych zagadnień poruszanych podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. 3 i 4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele obu stron.
Mieszkanie – praca – edukacja to zachęta do przeprowadzki z dużych miast do mniejszych miejscowości m.in. uchodźców z Ukrainy. Rusza pilotaż programu, nabór trwa do 21 marca, a jego realizacja potrwa do 10 grudnia br.
Wniosek do Premiera o przywrócenie odpowiedzialności gmin za zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki, ponowne opiniowane projektu o ochronie ludności i współfinansowanie przez uchodźców pobytu w Polsce to główne tematy rozmów Komisji Wspólnej 1 marca br

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!