Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
W wieku 68 lat zmarł Marek Miros, który przez sześć kolejnych kadencji samorządu w latach 1990-2014 był burmistrzem Gołdapi, nadgranicznego miasta w woj. warmińsko-mazurskim. W latach 2003-2015 działał też aktywnie w Zarządzie Związku Miast Polskich.
Zarząd ZMP po konsultacji z miastami członkowskimi popiera wniosek Komisji Petycji o znaczące skrócenie czasu na wszczęcie postę­powania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i proponuje, aby było to 18 miesięcy.
Obradujący 23 września br. w Hrubieszowie Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zarząd Związku Miast Polskich kategorycznie odrzuca projekt ustawy o ochronie ludności, przedstawiony przez resort spraw wewnętrznych i administracji.
Podczas posiedzenia 23 września w Hrubieszowie Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie m.in. - projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i projektu ustawy o ochronie ludności. Nowe opinie i uwagi w załączeniu.
ZMP mówi o właściwym kierunku zmian. Jednak nadal pozostają w ustawie zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich obecna nowelizacja nie stanie się postulowaną zmianą systemową.
Po raporcie o aktualnym stanie prac w Parlamencie i Komisji Wspólnej członkowie Zarządu omówili sytuację, jaka ma miejsce w coraz większej liczbie miast po ogłoszeniu kolejnych przetargów na zaopatrzenie sektora komunalnego w energię elektryczną.
Podczas posiedzenia Zarządu Związku 23 września w formule hybrydowej, zostały zaopiniowane projekty ustaw m.in. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - najważniejszy argument to niezgodność z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
Dzięki staraniom KWRiST, PGW Wody Polskie podejmie szybkie działania w kierunku zmian w taryfach opłat za wodę i ścieki, które muszą nadążyć za wzrostem kosztów ich dostarczania i odbioru. ZMP podkreśla konieczność oparcia tych działań na zasadach.
Podczas posiedzenia 26 sierpnia w Olsztynie Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie - rządowego projektu ustawy o dochodach JST i sytuacji w oświacie. To pierwsze jest również wspólnym stanowiskiem z Unią Metropolii Polskich.
Podzielając treść Apelu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, Zarząd Związku wyraził stanowisko, że podręczniki szkolne powinny być przedstawieniem obiektywnej, rzetelnej wiedzy, a nie subiektywnych poglądów autora.
Regulacja - wbrew propagandzie – nie stanowi żadnego dodatkowego wsparcia finansów JST; jest tylko przesunięciem o kilka miesięcy przekazania kwot, które byłyby należne JST wg nowego, ryczałtowego mechanizmu redystrybucji udziałów w PIT.
W opinii Zarządu Związku resort edukacji całkowicie utracił kontrolę nad sytuacją polskiej oświaty, doprowadzając ją do głębokiego kryzysu. Największym, śmiertelnym grzechem MEN wobec polskiej oświaty jest jej rosnące niedofinansowanie.
Podczas posiedzenia 26 sierpnia Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie - rządowego projektu ustawy o dochodach JST i sytuacji w oświacie, zaopiniował m.in. projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Publikujemy Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w aktualnym rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.
Podczas posiedzenia, które odbyło się 8 lipca br. w Suwałkach w formule hybrydowej, członkowie Zarządu ZMP przyjęli m.in. Apel w sprawie edukacji i wsparcia dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy oraz rozmawiali o dyskryminacji mieszkańców miast.
Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają w żadnym stopniu wymogów zintegrowanego prowadzenia polityki rozwoju – przypomina Zarząd ZMP w stanowisku do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast.
Podczas posiedzenia Zarządu 8 lipca w Suwałkach został zaopiniowany m.in. projekt ustawy o zm. niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych oraz przygotowano postulaty w sprawie priorytetów wdrażania KPM 2030.
29 czerwca br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie powoływania osoby pełniącej funkcję burmistrza/prezydenta miasta po nagłym przerwaniu kadencji organu wyłonionego w wyborach powszechnych.
Delegaci ZMP obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Związku 28 czerwca rozpoczęli wraz z przedstawicielami rządu debatę na temat Krajowej Polityki Miejskiej oraz sposobów jej wdrażania w codzienne funkcjonowanie naszych miast.
23 czerwca br. Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w połowie maja swój apel w tej sprawie m.in. do polskiego rządu wystosował Zarząd Związku Miast Polskich.
Zapraszamy na otwarte obrady Zgromadzenia Ogólnego ZMP wspólnego z Radą UMP, których tematem przewodnim będzie inauguracja dyskusji o wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej i do rejestracji udziału też w innych wydarzeniach XI Światowego Forum Miast.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!