O pracy zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, senackim projekcie dot. zmiany podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej i kolejnej transzy środków z FRIL rozmawiali członkowie KWRiST

Negatywnie o sposobie podziału subwencji oświatowej
Tradycyjnie już Komisja Wspólna negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2021 rok. Samorządowcy podkreślali, że kwota subwencji jest zbyt mała w stosunku do wydatków oświatowych, które rosną dużo szybciej niż sama subwencja. Główną przyczyną niekorzystnych zmian jest niedoszacowanie podwyżek dla nauczycieli, które z każdym kolejnym rokiem się kumuluje i coraz bardziej obciąża budżety JST. 
Jednocześnie samorządowcy dziękowali za powołanie nowego zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w przeddzień Komisji Wspólnej. Mają bowiem nadzieję, że dzięki jego pracom uda się skorygować nakłady na edukację. Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej zaznaczył, że resort finansów przygotował materiały, uwzględniając koszty ponoszone na zadania edukacyjne. I choć dotyczyły one 3 kwartałów tego roku w porównaniu do 3 kwartałów 2019 r., to samorządowcy doceniają fakt, że strona rządowa wreszcie mówi również o wydatkach JST na oświatę, a nie tylko o dochodach.
Maciej Kopeć, wiceminister edukacji i nauki dodał, że negatywna opinia dotyczy generaliów, a nie istoty samego rozporządzenia i tych szczegółów, które z niego wynikają.

Podział środków drugiej transzy RFIL do 4 grudnia

Jak poinformował samorządowców Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji rozstrzygnięcia dotyczące drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zapadną do końca przyszłego tygodnia, czyli do 4 grudnia. Taką informację przekazał mu podczas spotkania Komisji szef gabinetu premiera, Michał Dworczyk. Samorządy niecierpliwie czekają na wyniki analizy złożonych przez nich wniosków, jako że chodzi o duże pieniądze - Fundusz to aż 6 mld zł. Te dane są samorządowcom niezbędne do planowania przyszłorocznych budżetów JST.

Bocznice kolejowe – prace w Senacie RP

Przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który zmienia zapisy dotyczące zwolnień z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową został negatywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Jak wyjaśniał wiceminister Marcin Horała, intencja jest dobra, jednak ze względu na szczegółowe zapisy umożliwiające obciążenie publicznych spółek kolejowych opłatami szacowanymi na 180 mln zł rocznie, rząd nie może poprzeć tego projektu. Ponieważ jednak na obecnych rozwiązaniach to samorządy tracą ogromne sumy pieniędzy, samorządowcy apelowali o przyspieszenie prac nad wypracowaniem rozwiązania, które zlikwiduje „złodziejstwo w majestacie prawa”. 
- Nawet, jeśli zmiana wejdzie dopiero w 2022 roku, to może wpłynąć na zmianę orzecznictwa sądów, bo tak już bywało – mówił Porawski. I apelował o to, by w ramach prac sejmowych dojść do porozumienia i tak zmienić projekt senacki, by był zaakceptowany zarówno przez resort infrastruktury, jak i samorządy.

Nowy współprzewodniczący po stronie samorządowej
Listopadowe obrady prowadził ze strony samorządowej marszałek kujawsko-pomorski, Piotr Całbecki, który – jako przedstawiciel Związku Województw RP – przejął współprzewodniczenie Komisji Wspólnej na 5 miesięcy. Tym samym zakończyła się kadencja Związku Miast Polskich, który od stycznia do października współprzewodniczył Komisji. Jak wyjaśniał marszałek Całbecki, Związek Województw podjął decyzję, że podzieli 10-miesięczną kadencję na 2 części i po nim, na kolejne 5 miesięcy przejmie przewodniczenie Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.