Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP alarmują w sprawie systemu ochrony zdrowia.

Ogólnopolskie organizacje samorządowe działające w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęły 5 stanowisk dotyczących ochrony zdrowia w sprawie:

W stanowisku tym zwraca się uwagę m.in. na brak konsultacji decyzji dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii z osobami zarządzającymi podmiotami leczniczymi i wykonującymi zawody medyczne oraz konieczność zobowiązania wojewodów do współpracy z samorządami w tym zakresie.  Podnosi się też konieczność ustabilizowania sytuacji finansowej szpitali, którym należy się uczciwe przedstawienie zasad finansowania na 2021 r. Problemem szpitali jest bowiem rosnące zadłużenie, które wymaga rozwiązania systemowego. 

Postulaty samorządowców obejmują również przedłużenie do końca 2021 roku regulacji dotyczących pierwszego okresu funkcjonowania sieci szpitali, przygotowanie planu na wychodzenie z epidemii, co będzie szczególnie istotne dla szpitali, które teraz są na pierwszej linii frontu walki z COVID 19, a w przyszłości mogą mieć ogromne problemy ze wznowieniem działalności podstawowej. 

Organizacje wnoszą także o pilne spotkanie z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ, aby wspólnie znaleźć skuteczne rozwiązania dotyczące ograniczania skutków COVID-19 oraz przyszłości całego systemu.

Organizacje zwracają się do Ministra Zdrowia o jak najszybsze sfinalizowanie prac związanych z realizacją wyroku TK przesądzającym o niekonstytucyjności art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Chodzi o nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. w kierunku rezygnacji z rozwiązania polegającego na zobowiązaniu JST będących podmiotem tworzącym SPZOZ do pokrycia ich straty netto.

Chodzi o pilną nowelizację art. 48d ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, w celu przywrócenia rozwiązań sprzed roku 2017 umożliwiających samorządom terytorialnym łączenie własnych środków ze środkami Narodowego Funduszu Zdrowia, w programach zdrowotnych obejmujących wszystkie świadczenia medyczne.

Samorządowcy apelują o podjęcie działań, które doprowadzą do zwiększenia środków na system ochrony zdrowia, tak aby zagwarantować nie tylko skuteczną walkę z COVID-19, ale także dostępność do innych świadczeń medycznych na co najmniej dotychczasowym poziomie. Postulują zmianę planu NFZ na rok 2021 do poziomu przychodów minimum z wersji pierwotnej z sierpnia 2020 r. (obecny plan zakłada zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na rzecz NFZ o 6,4 mld zł, łącznie przychodów NFZ o 7,3 mld zł, a nakładów na świadczenia zdrowotne o 4,2 mld zł.)

Organizacje samorządowe wnoszą o powstrzymanie się z podnoszeniem jakichkolwiek standardów zatrudnienia pielęgniarek w całodobowych podmiotach ochrony zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, zwiększenie wyceny świadczeń dotyczących leczenia psychiatrycznego, a także urealnienie zapisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego założeń ram strategicznych w zakresie deinstytucjonalizacji w obszarze zdrowia na lata 2021-2030.