Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
O subwencji oświatowej i podwyżkach dla nauczycieli, o przygotowaniu do wyborów parlamentarnych oraz płacy minimalnej w 2024 roku dyskutowali na sierpniowej Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego.
f96e250b-7205-47e4-a692-b8a9d88830c7.jfif
fot. MSWiA

W Komisji Wspólnej 30 sierpnia wzięła udział Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, która przedstawiła informację na temat przygotowań do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 15 października br.

28 sierpnia br. minął termin zgłaszania komitetów wyborczych. Zgłosiły się 94 komitety, z czego 73 są już zarejestrowane, odmówiono rejestracji dwóm komitetom, a 1 dokonał samorozwiązania. Wobec pozostałych toczy się procedura.

Również 28 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza powołała składy okręgowych komisji wyborczych, które rozpoczynają prace związane z rejestracją kandydatów. Do 31 sierpnia zostanie dokonany podział na stałe obwody do głosowania, do 11 września - będą tworzone odrębne obwody, do 25 września – Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzy obwody poza granicami kraju. Wszystkie informacje na temat przygotowania do wyborów będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej www.pkw.pl

Wojewodowie przekażą gminom pieniądze na transport uprawnionych wyborców

Samorządowców interesowała przede wszystkim kwestia zapewnienia internetu w lokalach wyborczych oraz finansowanie i zasady organizacji dowozu wyborców, w tym osób niepełnosprawnych do tych lokali.

W pierwszej kwestii gminy mogą składać wnioski do Ministerstwa Cyfryzacji o przekazanie routerów, aby zapewnić dostęp do internetu.

Transport wyborców do lokali wyborczych jest natomiast zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Jak poinformował Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w najbliższych dniach, najdalej do połowy września br. wojewodowie przekażą samorządom stosowne informacje.

- Oczywiście jest to zgodnie z ustawą zadanie, na które będą samorządom wypłacane środki przez wojewodów. Odbyły się już pierwsze spotkania z wojewodami dotyczące koordynacji tych zadań – powiedział wiceminister.

W rzeczywistości gminy będą realizowały dwa zadania: transport osób starszych, które ukończyły do dnia wyborów 60 lat i osób niepełnosprawnych, a także transport wyborców w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do lokali wyborczych. Oba zadania zostaną sfinansowane z budżetu państwa, a środki przekażą gminom wojewodowie.

Skąd samorząd ma wiedzieć, komu przysługuje indywidualny transport? Tu decyduje kryterium wieku, które jest jasne, w przypadku jednak osób niepełnosprawnych gmina może takich informacji nie posiadać. Najważniejsze jest to, że wyborca niepełnosprawny sam powinien się zgłosić, by móc skorzystać z transportu. Zadanie to będzie realizowane głównie na wniosek osób zainteresowanych, ale też może być wspierane przez pracowników socjalnych. Informacje w tym zakresie mają centra usług społecznych czy ośrodki pomocy społecznej.

Ponad 12 mld wyższa subwencja oświatowa na 2024

Informację o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, w kontekście planowanych podwyżek nauczycielskich przekazał Marek Wiewióra, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w resorcie finansów.

Według planu subwencja oświatowa wyniesie 76,6 mld zł i będzie wyższa od tegorocznej o ponad 12 mld zł. Jest to wzrost o 18,6 % rok do roku – w 2023 r. po zmianach subwencja ta wynosi bowiem 64,5 mld (zmiany obejmują podniesienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 147 mln zł).

Na przyszły rok zaplanowano podwyżki dla nauczycieli na poszczególnych poziomach awansu zawodowego o 12,3%. Nastąpi wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli z 3981 zł do 4471 zł.

- To są dobre wiadomości. Liczymy na to, że kwota subwencji rzeczywiście będzie w przyszłym roku taka jak zaplanowana – powiedział Grzegorz Cichy, współprzewodniczący KWRIST ze strony samorządowej.

- Mamy nadzieję, że gdy przyjrzymy się tym kwotom precyzyjnie, to będziemy mogli powiedzieć, że rozpoczęliśmy powolny proces dostosowania środków, które samorządy otrzymują na zadania oświatowe do faktycznie ponoszonych kosztów – dodał Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej

Ze względu na fakt, że wiceminister Sebastian Skuza nie mógł wziąć udziału w KWRiST ustalono, że dyskusja na temat całościowej informacji o kwotach subwencji planowanych na 2024 rok (oświatowej, ale też innych części subwencji ogólnej, np. wyrównawczej, równoważącej, wpłat tzw. janosikowego oraz istotnych dochodów JST, w tym z PIT, CIT) odbędzie się na Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych. Zespół ma się zebrać w nieodległym terminie.

Brak rekompensaty podwyżek pensji minimalnej

Komisja Wspólna negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Jak poinformował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej w przyszłym roku w dwóch terminach nastąpi wzrost płacy minimalnej – 1 stycznia i 1 lipca. Jest to wynik zapisu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przewiduje dwukrotny wzrost pensji minimalnej, jeśli inflacja jest wyższa niż 5%. I tak od 1 stycznia płaca minimalna wyniesie 4242 zł i od 1 lipca - 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie odpowiednio 27,7 zł i 28,1 zł.

Według szacunków resortu rodziny i polityki społecznej regulacja obejmie 3,6 mln osób, w tym 368 tysięcy osób w administracji samorządowej. Dochody JST z tego tytułu wyniosą 1,5 mld zł, a wydatki- 3,5 mld zł.

Propozycja ta została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, jednak nie uzyskała akceptacji strony społecznej. Zgodnie więc z ustawą do 15 września Rada Ministrów określa wysokość płacy minimalnej, która jednak nie może być niższa niż zaproponowana na forum Rady Dialogu Społecznego.

    Strona samorządowa popiera podwyżki płacy minimalnej, jednak ze względu na wzrost kosztów i brak rekompensaty ubytków zaopiniowała projekt negatywnie.

    Więcej informacji w najbliższym wydaniu „Samorządu Miejskiego"

    hh


    POZOSTAŁE ARTYKUŁY