Podczas kolejnego spotkania online strony samorządowej KWRiST z przedstawicielami rządu 5 lutego br. rozmawiano na temat korekty zasad realizacji transportu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19

Strona rządowa pozytywnie odniosła się samorządowych propozycji dotyczących:

  • zakresu terytorialny transportu na szczepienia (mieszkaniec ma prawo do transportu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania, położonego na obszarze gminy, w której zamieszkuje czy przebywa; wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może to być transport poza obszar gminy, nie dalej jednak niż 10 km od granic miasta na prawach powiatu lub 20 km od granic pozostałych gmin);
  • doprowadzenia do bieżącej weryfikacji i stałej aktualizacji danych o lokalizacji punktów szczepień zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych oraz przekazywanych przez pracowników infolinii 989;
  • udostępnienia samorządom listy zespołów mobilnych i jej bieżące uaktualnianie. 

Nie będzie zróżnicowanej dotacji dla koordynatorów

W kwestii zobligowania wojewodów do niezwłocznego przekazania gminom tabel do rozliczania transportu do punktu szczepień oraz dopracowania przez nich warunków transportu w oparciu o uzgodnienia wypracowane wspólnie przez stronę rządową i samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), reprezentanci rządu stwierdzili, że muszą to uzgodnić z wojewodami.

Nie zgadzają się natomiast na zróżnicowanie wysokości dotacji celowej na opłacenie kosztów działania gminnych koordynatorów do spraw szczepień (3 tys.zł dla gmin do 20 tys. mieszkańców, 6 tys. zł dla gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców, 9 tys. zł dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców oraz 3 tys. zł za każde następnie 50 tys. mieszkańców). Pozostają przy swojej propozycji - 3 tys. zł dla gmin do 100 tys. mieszkańców i 6 tys. zł dla gmin pow. 100 tys. mieszkańców, tłumacząc to trudną sytuacją finansową budżetu państwa w związku z epidemią.

Ani wyższej kwoty ryczałtu

Z tych samych powodów nie ma również zgody na propozycję samorządową dotyczącą kwoty ryczałtowej stanowiąca podstawę naliczania dotacji dla gmin. W opinii strony samorządowej KWRiST zawarte w decyzjach wojewodów stawki za przewóz osób są całkowicie nieadekwatne, do zweryfikowanych już w praktyce przez samorządy, do rzeczywistych kosztów związanych z wykonywaniem zleconego zadania. Wojewodowie przyjmując wycenę kosztów usług transportu osób do punktów szczepień, nie opierali się na obiektywnych kryteriach, rzeczywistych kosztach gmin (w zależności od ich specyfiki) ani nie uwzględnili wszystkich składników kosztów tych usług. W największym stopniu niedoszacowany jest przewóz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania. Praktyka realizacji transportu mieszkańców do punktu szczepień wskazuje, że istnieje potrzeba zagwarantowania przejazdu pojazdami przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, również w stosunku do mieszkańców nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (a także zapewnienia asysty dla takich osób). Dodatkowo aktualna stawka za transport osoby niepełnosprawnej w stopniu znaczącym jest zaniżona blisko dwukrotnie w stosunku do rzeczywistych kosztów, a możliwość przewozu mieszkańca poza teren gminy wymaga wydłużenia długości trasy będącej podstawą do wyliczania kwoty ryczałtu. Dlatego w efekcie, na podstawie informacji o faktycznie ponoszonych przez gminy kosztach transportu do punktu szczepień, samorządowcy proponują, aby obowiązała we wszystkich gminach i w stosunku do wszystkich mieszkańców (bez względu na to czy posiadają, czy nie posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) jedna stawka za transport do punktu szczepień, w wysokości 72 zł.

Deklaracje rządowe

Z kolei postulat, aby dostosowano limit szczepionek przekazywanych do punktów szczepień do liczby mieszkańców gminy, na obszarze której punkty te są zlokalizowane, zdaniem Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera i pełnomocnika rządu do spraw szczepień, nie jest na razie możliwy do spełnienia ze względu na wciąż ograniczoną liczbę szczepionek. Gdy będzie ich więcej, rząd przychyli się do tej propozycji - dzielenia puli szczepionek proporcjonalnie do liczny ludności.

Marek Wójcik
, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych mówił, opierając się na konkretnych dokumentach, o bałaganie w decyzjach niektórych wojewodów dotyczących kosztów pracy koordynatorów lokalnych i dotacji na to zadanie zlecone. Obecni na spotkaniu przedstawiciele rządu zapowiedzieli wyjaśnienie tych spraw i przygotowanie stosownych wytycznych dla wojewodów, aby uniknąć w przyszłości chaosu informacyjnego.

Uwagi do szczepienia nauczycieli

Samorządowcy zwracali uwagę, że przedstawiony przez stronę rządową harmonogram szczepień pierwszej grupy nauczycieli nie jest w stanie rozpocząć się bez zakłóceń w zaplanowanym terminie. Ich zdaniem, to że szczepienia nauczycieli odbywać się mają wyłącznie w szpitalach węzłowych, których liczba w poszczególnych regionach jest bardzo różna i ograniczona, może wpływać negatywnie na liczbę szczepionych nauczycieli oraz wydłuży okres przeprowadzania szczepień. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, w imieniu UMP podkreślała, że dużo szybciej da się wykonać to zadanie, korzystając z punktów szczepień utworzonych przez POZ, których jest dużo więcej. Michał Dworczyk odnosząc się do tych propozycji, wyraził gotowość do jej przeanalizowania, szczególnie w odniesieniu do dużych miast, choć strona samorządowa akcentowała wyraźnie, że dotyczy to też, a nawet bardziej, mniejszych ośrodków. Więcej w załączonym piśmie-stanowisku ZMP i UMP.

Transport do szczepień w pojazdach dofinansowanych z PFRON

Obecny na spotkaniu prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Krzysztof Michałkiewicz, zapewnił, że został zrealizowany postulat Związku Miast Polskich  i Związku Powiatów Polskich dotyczący wykorzystania pojazdów z dofinansowaniem PFRON do przewozu osób na szczepienia. PFRON nie będzie wnosił zastrzeżeń co do wykorzystania środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w przypadku ich użycia do dowozu innych szczególnie potrzebujących wsparcia osób (nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności) do punktów szczepień. Szef PFRON poinformował równocześnie, że w trybie pilnym są wprowadzane zmiany w zasadach programu Rady Nadzorczej PFRON, których celem jest wsparcie JST w organizacji transportu do punktów szczepień (możliwość podpisania aneksów do umów zawartych między organizacją a JST na dofinansowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych).

(jp)

Polecamy najczęstsze pytania i odpowiedzi MEN w związku ze szczepieniami nauczycieli - TUTAJ