Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerzy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urzędy Marszałkowskie 15 województw

Cel projektu: Celem pilotażu jest wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. 

Cele pilotażu CWD, to:
• Zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy najsłabszych gospodarczo JST, czyli obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych (do 20 tys. mieszkańców), oraz pokazanie im korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań;
• Wsparcie doradcze od 1 do 3 partnerstw JST w każdym województwie, mających pomysł na współpracę długofalową;
• Skierowanie doradztwa do każdego z wybranych partnerstw JST w celu przetestowania, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach JST, zakończy się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;
• Wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju obszaru partnerstwa;
• Zebranie doświadczeń z wybranych partnerstw, jak ma wyglądać docelowy model funkcjonowania CWD, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, oraz role w tym wsparciu poziomu krajowego i regionalnego.

Beneficjenci wsparcia: Wsparcie uzyskają partnerstwa samorządowe najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie, tj. odpowiadające wskazanemu w KSRR 2030 typowi obszarów strategicznej interwencji, tj. obszarom zagrożonym trwałą marginalizacją (zespołom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) oraz obszary funkcjonalne małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców. W projekcie biorą udział miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich MOF. 

Interesariusze (partnerstw): sołectwa, OSP, koła gospodyń, stowarzyszenia lokalne w tym LGD, przedsiębiorcy i ich organizacje, rolnicy i ich organizacje, instytucje publiczne, parafie, organizacje pozarządowe.

Zakres i sposób realizacji projektu: Partnerstwa uzyskają w ramach projektu dwa zakresy wsparcia, które zostaną dostarczone sekwencyjnie: najpierw komponent I, a po jego zakończeniu – komponent II. Zakresem komponentu I będzie doradztwo w planowaniu strategicznym kończące się produktami w postaci strategii terytorialnej oraz pakietu projektów. Zakresem komponentu II będzie doradztwo projektowe dla pakietu projektów przygotowanych przez partnerstwa JST w ramach Komponentu I.
Każdemu partnerstwu przyporządkowani są Doradcy Partnerstwa udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji.

Okres realizacji: 1.09.2020 - 31.03.2022

Lista partnerstwPOWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST