W Partnerstwie „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” zakończyło się badanie ankietowe młodzieży, mieszkańców i liderów. Przeprowadzono wewnętrzną analizę wspólnych celów strategicznych partnerów.

17 stycznia 2021 r. w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie warsztatowe Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” w skład którego wchodzą: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie (leader), Gmina Brzozie, Gmina Bobrowo, Gmina Wąpielsk i Powiat Brodnicki. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli władz gmin uczestniczących w partnerstwie, udział wzięli także doradcy ze Związku Miast Polskich.

Podczas warsztatów szczegółowo omówiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych młodzieży, mieszkańców, liderów, które miały miejsce w styczniu br. Dzięki badaniom urzędnicy dowiedzieli się, jakie są podstawowe oczekiwania i potrzeby poszczególnych grup mieszkańców, jakie plany życiowe ma lokalna młodzież, jakie obszary powinny zostać wzmocnione w celu rozwoju Partnerstwa.
Ponadto przeanalizowano dokumenty strategiczne. Przeprowadzono też wewnętrzną analizę wspólnych celów strategicznych poszczególnych partnerów oraz analizę przepływu usług publicznych pomiędzy poszczególnymi partnerami, w celu zbadania podaży i popytu tych usług.

Wspólne warsztaty mają na celu wzajemne poznanie potrzeb poszczególnych Gmin, wymianę doświadczeń i pomysłów, których efektem końcowym ma być wspólne działanie w obszarze inwestycyjnym. Warsztaty to także wprowadzenie do przeprowadzenia pogłębionej analizy występujących problemów i posiadanych potencjałów.

Głównym celem partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” jest niwelowanie różnic w jakości życia mieszkańców gmin z terenu zawiązanego partnerstwa, co jest spójne z nadrzędną ideą wskazaną w dokumentach polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2030. Misją rozwoju województwa na ten okres jest: „Człowiek w centrum uwagi”. Partnerstwo swoje działania będzie kierowało przede wszystkim do mieszkańców, którzy z różnych względów są zagrożeni trwałą marginalizacją. Współpraca partnerska nakierowana będzie na wielokierunkowe działania wspierające rozwój społeczny, aby niwelować różnice rozwojowe.

Przypomnijmy, że projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” to projekt ogólnokrajowy, który ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały w celu realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji. Katalizatorem współpracy w gminach będzie doświadczony zespół ekspertów, który ukierunkuje działania administracji samorządowej tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców i odbudować lokalną gospodarkę. Realizowana w ten sposób współpraca poprawi efektywność realizowanych działań, jak również zoptymalizuje koszty świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi.