Aktualności z tematu - „Centrum Wsparcia Doradczego”
Mieszkańcy Suwałk przez cały wrzesień biorą udział w badaniu ankietowym „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Odpowiedzi mają pomóc w budowie korzystniejszych warunków do życia i rozwoju miasta i gminy Suwałki.
W Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27.
8 lipca 2022 roku, w Osadzie Rybackiej w Płowężu, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. W trakcie spotkania omówiono m.in. rozpoczęcie realizacji pracy Partnerstwa.
W ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.
21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT w ramach projektu CWD Plus.
22 czerwca br. w Urzędzie Miasta Ustka odbyło się kolejne posiedzenie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna.
W samorządach uczestniczących w programie CWD Plus dobiegają właśnie końca badania ankietowe młodzieży. Związek Miast Polskich w imieniu partnerstw pyta młodych ludzi o ich opinie i plany życiowe dotyczące ich miejsca zamieszkania.
W ramach projektu CWD Plus 14 i 15 czerwca br. w Mrągowie odbyła się konferencja sieciująca dla członków 77 partnerstw, w których bierze udział ponad 700 JST. Intencją MFiPR jest, by wszystkie projekty wypracowane w CWD Plus zyskały finansowanie.
Miasto Limanowa wraz z innymi samorządami powiatu Limanowskiego utworzyło „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz partnerzy projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy - zapraszają członków partnerstw 14 i 15 czerwca na Konferencję Sieciującą.
24 maja odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”. To pierwsze zinstytucjonalizowane partnerstwo, które powstało w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego.
Ostrołęka wraz z gminami obszaru funkcjonalnego rozpoczyna prace nad stworzeniem strategii rozwoju ponadlokalnego. To początek działań w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus.
Zewnętrzne spojrzenie na własne potencjały i realna diagnoza potrzeb i możliwości rozwojowych to główne argumenty jakimi kierowało się „Partnerstwo Gmin Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego” przystępując do projektu „CWD Plus.”
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło z początkiem roku 2022 kolejną edycję wsparcia doradczego dla samorządów lokalnych, w ramach projektu strategicznego Centrum Wsparcia Doradczego Plus.
24 maja 2022 roku w Łebie odbyło się spotkanie inicjujące projekt pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, którzy chcą wypracować katalog przedsięwzięć służących rozwojowi strefy przybrzeżnej.
77 partnerstw samorządowych zrzeszających ponad 700 JST z terenu całej Polski będzie uczestniczyć w nowej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Samorządy zagrożone trwałą marginalizacją otrzymają wsparcie doradcze.
23 maja br. w Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego Instrument ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
23 i 24 listopada odbyła się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 38 partnerstw z całej Polski. Publikujemy materiały z konferencji.
23 i 24 listopada odbędzie się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele wszystkich partnerstw samorządowych biorących udział w projekcie.
Zakończył się kluczowy etap Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. W 38 partnerstwach samorządowych zostały przygotowane i przyjęte strategie terytorialne wraz z niemal 150 projektami zintegrowanymi.
25 października Rada Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej uroczyście przyjęła strategię rozwoju obszaru partnerstwa do 2030 roku. Wydarzenie to kończy ważny etap prac w projekcie pilotażowym CWD.
Partnerstwo: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” właśnie zaprosiło mieszkańców do opiniowania strategii rozwoju tego obszaru.
29 września odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nad przygotowaniem Strategii terytorialnej dla Węgorzewa, Pozezdrza i powiatu węgorzewskiego. Dokument został podpisany przez członków Partnerstwa.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!