Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego to grupa JST, które postanowiły wspólnie realizować działania strategiczne. Podczas spotkania w Szczecinku ich władze podpisały porozumienie o realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Liderem porozumienia jest Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki oraz poszczególne Gminy występują w roli partnerów. Dokument parafowali: burmistrz Szczecinka Daniel Rak, starosta szczecinecki Krzysztof Lis, burmistrz Gminy Borne Sulinowo Dorota Chrzanowska, burmistrz Gminy Biały Bór Paweł Mikołajewski, z-ca burmistrza Gminy Barwice Robert Zborowski, wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas oraz wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski.

Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Fundację Fundusz Współpracy, Urzędy Marszałkowskie 15 województw oraz 77 partnerstw samorządowych zrzeszających ponad 700 JST.

Projekt strategicznym wybrany do realizacji przez to partnerstwo, to „Turystyka oparta na zasobach endogenicznych – budowa ścieżek rowerowych na obszarze Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego”.

Każdy z samorządów przedłożył już swoje propozycje projektów które chciałby zrealizować, lecz ich łączny koszt przekracza dostępne w alokacji środki o ponad…100 mln zł. Dlatego teraz zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji. W dalszym etapie zostanie określona wysokość dofinansowania poszczególnych projektów. Samorządy zaproponują także przedsięwzięcia, które w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogłyby być realizować wspólnie. Przygotowana przez doradców partnerstwa ze Związku Miast Polskich na wcześniejszym etapie projektu strategia zostanie poddana modyfikacji, tak aby stała się również strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i mogła być zatwierdzona przez samorząd województwa. Dopiero wówczas będą budowane poszczególne projekty i programy.

Choć cały proces z pewnością zajmie sporo czasu, pewnym jest, że w ramach parafowanego 17 stycznia br. W Szczecinku porozumienia w regionie zostanie zrealizowanych wiele ciekawych inwestycji.