Pogłębiona i wszechstronna diagnoza, wykorzystująca zaawansowane narzędzia technologiczne, badania społeczne i integrację danych - to znaki firmowe podejścia ZMP do strategicznego planowania rozwoju.

Ta metodyka stosowana jest przez Związek w działaniach doradczych dla samorządów. Opracowany został właśnie pierwszy z raportów diagnostycznych dla 38 partnerstw miast i gmin, uczestniczących w pilotażowym projekcie doradczym. Związek Miast Polskich prowadzi go na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Od kilku miesięcy doradztwem objętych jest ponad 370 gmin, borykających z problemami rozwojowymi.

Samorządowcy powiatu limanowskiego, z pomocą ekspertów Związku, diagnozowali uwarunkowania rozwoju obszaru swojego partnerstwa. Dzięki badaniom opinii młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców oraz analizie przemieszczania się osób korzystających z usług, wskazywane były problemy i potrzeby obszaru partnerstwa. A przede wszystkim określane czynniki jego potencjału. Bowiem to właśnie one mają być fundamentem nakreślania kierunków rozwoju. A następnie wyboru przedsięwzięć, za pomocą których będą osiągane cele partnerstwa.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa została opracowana w oparciu o bogaty zasób źródeł oraz z wykorzystaniem narzędzi badawczych i analitycznych, w tym Monitora Rozwoju Lokalnego, autorskiej bazy analitycznej ZMP. Dzięki badaniom społecznym, sięgnięciu do wielu baz danych i analizie wielu wskaźników rozwoju gmin na tle grup porównawczych o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych możliwa jest ocena mocnych i słabych stron, szans i spodziewanych zagrożeń, a także potencjału rozwojowego gmin i całego partnerstwa.

Doradcy partnerstwa limanowskiego, Justyna Majchrowska oraz dr Paweł Wojdylak, wspólnie z przedstawicielami samorządów przeprowadzili badania planów życiowych 524 uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, mieszkających na obszarze partnerstwa. Eksperci ZMP wspólnie z zespołem urzędników poznali również opinie 790 mieszkańców gmin obszaru partnerstwa, a także lokalnych liderów. W przygotowaniu diagnozy dla partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego zastosowano dodatkowe narzędzia analityczne i badawcze, np. badanie bilansu popytu i podaży usług publicznych i prywatnych na terenie partnerstwa. Pozwala ono analizować proporcje osób korzystających z różnych usług w poszczególnych gminach, a tym samym ustalić, na ile obszar partnerstwa jest samowystarczalny, a po jakiego rodzaju usługi mieszkańcy muszą jeździć dalej. Na warsztat wzięto także skalę i sposoby wspierania przedsiębiorców przez administrację samorządową.

Justyna Majchrowska i dr Paweł Wojdylak, którzy poza wspomnianym partnerstwem są również doradcami partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich wskazują, że „ten partycypacyjny charakter diagnozy był niewątpliwie czynnikiem, bez którego tworzony dokument nie mógłby być wiarygodny. Został on dodatkowo wzbogacony wywiadami indywidualnymi z przedstawicielami poszczególnych gmin.”

W ramach pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, powstanie 38 raportów diagnostycznych. Będą one punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy, czyli wspólnego opracowania strategii rozwoju dla 38 partnerstw z całej Polski. Trójstronna formuła projektu realizowanego wspólnie z samorządami lokalnymi, urzędami marszałkowskimi i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przy merytorycznym zaangażowaniu Związku Miast Polskich, popularyzuje współpracę między samorządami oraz umożliwia wspólne zaprojektowanie rozwiązań wspierających planowanie rozwoju ponadlokalnego. Jest również bardzo przydatnym wsparciem dla samorządów w przygotowaniu się do korzystania z funduszy unijnej polityki spójności w latach 2021-2027. Motto Związku „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”, nabiera w tym kontekście nowej siły.

Więcej na temat projektu