Podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Partnerzy projektu: Miasto Częstochowa, Miasto Kalisz, Miasto Ruda Śląska, Miasto Tarnów, Miasto Zielona Góra, Miasto Rejowiec Fabryczny, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gmina Milanówek, Bohdan Turowski Beta Consult, Jacek Szwarc

Cel projektu: Bezpośrednim celem 2-letniego projektu jest: (1) wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej; oraz (2) zwiększenie kompetencji pracowników JST, którzy te usługi świadczą.
Interwencja dotyczyć będzie 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: działania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Jej efektem będzie stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 8 JST, które zamieszkuje 850 tys. osób i gdzie ma siedzibę ok. 100 tys. przedsiębiorstw. Cele projektu wpisują się w realizację celu szczegółowego POWER 2.18: „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej”.

Miarą sukcesu projektu będzie nie tylko fakt, że w każdym z miast, w obu obszarach wdrożono usprawnienia zarządcze, ale również skala osiągniętych efektów edukacyjnych dla pracowników miast oraz wielość i różnorodność opracowanych w projekcie modelowych rozwiązań, które w przyszłości chcemy udostępniać pozostałym polskim miastom.
Wartością dodaną projektu będą efekty regularnych spotkań wszystkich uczestników projektu w formie dwu tematycznych Grup Wymiany Doświadczeń, które pozwolą upowszechnić wypracowane wnioski do pozostałych samorządów członkowskich.

Wartość projektu: prawie 2,8 mln zł
Okres realizacji: wrzesień 2016 – październik 2018

Działania i wydarzenia
• 66 zadań szkoleniowych i doradczych dla ponad 400 przedstawicieli ośmiu miast partnerów projektu
• dwuletnie ciągłe wsparcie doradcze dla przedstawicieli JST w zakresie doskonalenia systemu poboru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
• 16 spotkań Grup Wymiany Doświadczeń w dwóch grupach tematycznych
• kilkadziesiąt uprawnień i procedur zarządczych w ww. obszarach

Dokumenty i publikacje
• Model analizy efektywności polityki w zakresie systemu podatków i opłat lokalnych
• Zestaw rekomendacji dla miast dot. prorozwojowego gospodarowania zasobem nieruchomości w przyszłości oraz poza projektem udostępniane przez ZMP innym zainteresowanym samorządom w Polsce

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej