Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów II etap

Projekt „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” II etap, realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach Działania 2.18 POWER. Związek Miast Polskich (ZMP) uczestniczy w tym przedsięwzięciu, jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych.

Partnerzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji – lider, Związek Miast Polskich

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
W II etapie projektu zaplanowano kontynuację podjętych w I etapie działań oraz wypracowanie nowych rozwiązań. Kontynuacja polegać będzie na wsparciu JST we wdrożeniu wypracowanych przez JST w I etapie projektu pozakonkursowego i projektach konkursowych planów strategicznych. Wsparcie realizowane będzie w formie; sieci współpracy adresowanych do JST różnych typów oraz w formie doradztwa, ukierunkowanego na te JST, które mają największe trudności z wdrożeniem planów strategicznych. Wsparcie samorządów we wdrożeniu planów poprzedzone zostanie analizą opracowanych planów (50% z opracowanych 1032 planów) połączoną z identyfikacją czynników sprzyjających i hamujących ich wdrożenie. Wsparciu będzie towarzyszył stały monitoring, możliwy dzięki wypracowanemu w I etapie projektu narzędziu oraz funkcjonującym sieciom współpracy. W trakcie prowadzonej analizy identyfikowane będą przykłady dobrych praktyk samorządowych z zakresu sporządzania planów strategicznych oraz ich wdrażania do praktyki samorządowej. Drugim nurtem działań projektowych jest wypracowanie modelu doradztwa dla JST oraz założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych. Zarówno model doradztwa jak i system wsparcia JST, wypracowane w projekcie zostaną poddane pilotażowi, pierwszy na grupie 30 JST, drugie rozwiązanie w 3 regionach Polski. Model doradztwa wraz z materiałami wykorzystywanymi w procesie jego realizacji zostanie przekazany, jako wkład do projektu konkursowego (2019-2020), będzie także wykorzystywany jako jedno z narzędzi wsparcia JST w realizacji bieżących zadań oświatowych. Założenia systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju JST poddane pilotażowi, zostaną wdrożone jako stały, systemowy element wsparcia samorządowców (w obszarze zagadnień oświatowych). Zakłada się, że w toku prac projektowych przygotowane zostaną do realizacji tego zdania dwie grupy; grupa samorządowców (samorządowi liderzy oświaty) oraz grupa pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Obie grupy będą otrzymywały systematyczne wsparcie merytoryczne ze strony ORE i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz będą korzystały z wiedzy powstałej w wyniku wymiany doświadczeń między praktykami działającymi na poziomie lokalnym i krajowym. Jednym z elementów systemu będzie budowa ogólnopolskich oraz regionalnych i lokalnych sieci współpracy samorządowych liderów oświaty oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zadaniem sieci będzie m.in. inicjowanie działań w samorządach w obszarze oświaty, wymiana doświadczeń i informacji oraz integrowanie środowiska oświatowego realizującego zadania na rzecz rozwoju systemu oświaty (lokalnego, regionalnego, krajowego).

Najważniejsze zdarzenia wpływające na efektywną realizację kolejnych etapów projektu:
1.Opracowanie modelu doradztwa oraz materiałów do wykorzystania w procesie doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST
2. Wsparcie przedstawicieli JST we wdrożeniu planów strategicznych
3. Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych
4. Przygotowanie samorządowych liderów oświaty i pracowników placówek doskonalenia (dedykowanych do pracy z przedstawicielami JST) do realizacji wsparcia;
5. Pilotaż opracowanego systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych i zarządzaniu oświatą.

Wartość projektu: ponad 3,17 mln zł, w tym komponent ZMP to ponad 782 tys zł

Okres realizacji: kwiecień 2018 – 31 sierpnia 2023

Więcej informacji i aktualności na podstronie projektu oraz na stronie Lidera projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji.


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST