Partnerstwo: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” właśnie zaprosiło mieszkańców do opiniowania strategii rozwoju tego obszaru.

W najbardziej na południowy–wschód wysuniętym krańcu województwa zachodniopomorskiego korzystając z wcześniejszych doświadczeń współpracy, powstało partnerstwo obejmujące całą niemal przestrzeń tej zachodniopomorskiej rubieży - określone granicami powiatu wałeckiego, obejmujące powiat i 5 gmin tego powiatu, partnerstwo „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”.

W skład Partnerstwa wchodzą: Powiat Wałecki, miasto i gmina wiejska Wałcz oraz miasta Człopa, Mirosławiec i Tuczno.

Gminy obszaru Partnerstwa stoją przed wyzwaniem sprostania zmianom demograficznym, które od kilku lat wywierają wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Partnerstwa. Spadek liczby mieszkańców, zmiana struktury wiekowej społeczności Partnerstwa, migracja młodych i aktywnych osób. Te procesy coraz intensywniej już wpływają na przyszłość obszaru. Brak dostępnej infrastruktury usług społecznych i transportowych, będzie zachęcał mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania, przyspieszając procesy depopulacji. Rosnąć będzie zakres oraz znaczenie usług społecznych i komunalnych świadczonych przez gminy i Partnerstwo, których samodzielne organizowanie i finansowanie przez gminy będzie utrudnione. Zwiększy się rola sprawnego, opartego na innowacyjnych technologiach informatycznych, zarządzania usługami społecznymi i komunalnymi.
Liczba osób w wieku produkcyjnym począwszy od roku 2010 systematycznie maleje. W ostatnich latach wzrastała i spadała liczba podatników podatku PIT, która systematycznie rosnąc do roku 2018, w roku 2019 spadła do poziomu bliskiego 2016 roku. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym już ogranicza rozwój gospodarczy obszaru oparty o podaż siły roboczej. Spadnie zatem również wielkość dochodów opodatkowanych podatkiem PIT i wielkość podatków odprowadzanych do budżetów samorządów.
Stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia, wahał się na obszarze gmin Partnerstwa od 7,4% w mieście Wałczu, 8,9% w Tucznie, 9,9% w gminie Wałcz, do 10,1% w Mirosławcu, 10,5% w Człopie. Jeśli do tego dodamy znaczący procent podatników, mieszkańców gmin, którzy uzyskują dochód ze źródeł zagranicznych – Człopa - 4,3%, Mirosławiec – 3,2%, Tuczno – 2,9%, gmina Wałcz – 2,8%, miasto Wałcz – 2,3%, to dopełnimy portret Partnerstwa o dużą łatwość podejmowania decyzji migracyjnych, których powodem jest brak pracy, niesatysfakcjonujące wynagrodzenia i warunki pracy (dojazdy do pracy poza gminą) oraz brak miejsc pracy dla kobiet. Bezrobotnych kobiet jest ponad dwukrotnie więcej niż mężczyzn.
Problemem obszaru Partnerstwa są także ograniczone zasoby mieszkaniowe.

Strategia terytorialna powstałego 16 września 2020 r. partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” określa kluczowe dla obszaru partnerstwa wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego, wynikające ze zdiagnozowanych i przedstawionych w „Raporcie diagnostycznym”, istniejących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i infrastrukturalnych. Jest wyrazem wspólnej polityki gmin i powiatów partnerskich do roku 2030, jest również pierwszym tego typu dokumentem, opracowanym wspólnie przez 5 gmin powiatu i powiat wałecki, chociaż współpraca tych samorządów ma już znaczącą historię. Diagnoza i strategia powstawały w oparciu o ekspercko-partycypacyjny model pracy, co pozwoliło na włączenie w ich przygotowanie wielu interesariuszy z bardzo rożnych środowisk. Niniejsza strategia jest wynikiem wyboru kluczowych kierunków rozwoju i interwencji dla wyzwań określonych w diagnozie, których ustalenie pozwoliło na zdefiniowanie misji i celów partnerstwa oraz wskazanie najważniejszych projektów strategicznych. Strategia zawiera zintegrowane, syntetyczne dane i wnioski z przeprowadzonego procesu diagnostycznego.

Strategia dla Partnerstwa powstała w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” z bezpośrednim doradztwem Związku Miast Polskich. Pilotażowy program Centrum Wsparcia Doradczego realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ma wspierać samorządy lokalne położone w obszarach problemowych zagrożone marginalizacją, które wspólnie z innymi samorządami w tworzonych strategiach rozwojowych, we wspólnie realizowanych projektach i działaniach partnerskich dostrzegają szansę przyspieszenia swojego rozwoju.