„Żadna gmina nie funkcjonuje w oderwaniu od innych samorządów. W tym duchu gminy Brodnica, Osiek oraz Zbiczno zdecydowały się włączyć w prace funkcjonującego już partnerstwa.

Pisaliśmy już o pierwszych wrażeniach samorządowców i efektach pracy pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz partnerskich samorządów – Centrum Wsparcia Doradczego. Materiały dostępne tutaj. Wygląda na to, że warto zapamiętać nazwę tego projektu, gdyż ponownie, bardzo pozytywnie nas zaskakuje.

Jak pokazuje przykład Partnerstwa CWD „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” z województwa kujawsko-pomorskiego, pracy samorządowców z doradcami Związku Miast Polskich przyglądają się bacznie koledzy i koleżanki z sąsiednich gmin. W tym przypadku, zainspirowani, postanowili „wsiąść do rozpędzonego pociągu”. 30 marca br., trzy dodatkowe gminy formalnie wstąpiły do powyższego partnerstwa. Mimo, że rozpoczęło ono pracę już w zeszłym roku i mimo, że diagnoza pierwotnego obszaru partnerstwa była już na ukończeniu.

- Pojezierze brodnickie, o tak urokliwych zasobach przyrodniczych, a jednocześnie tak nieodkryte, stało się przykładem tego, że działania dla osiągnięcia wspólnego celu mogą stawać się inspiracją dla innych samorządów. Poszerzenie składu Partnerstwa o trzy kolejne gminy to dodatkowe wzmocnienie potencjału obszaru pojezierza brodnickiego i działanie w kierunku utworzenia faktycznego obszaru funkcjonalnego, o podobnych uwarunkowaniach, wyzwaniach i potrzebach, ale też wspólnych celach rozwojowych. Trzeba pamiętać, że przystąpienie nowych Partnerów, już w trakcie trwającego procesu strategicznego, stanowiło bardzo pozytywny impuls, ale też niezwykłe wyzwanie dla wszystkich jego uczestników – liderów Partnerstwa, zespołu roboczego czy samego ZMP. Można to porównać do wskoczenia do jadącego pociągu, tylko po to, aby dodać mu jeszcze więcej paliwa i pozwolić jechać jeszcze szybciej – mówi Jakub Jaźwiec, doradca partnerstw z ZMP.

- Poszerzenie partnerstwa o kolejne gminy z powiatu brodnickiego niewątpliwie zwiększy wpływ samorządów gminnych na ogólną politykę w Partnerstwie oraz na szczeblu powiatowym. Ponadto spowoduje to zacieśnienie więzi lokalnych szczególnie międzygminnych w obszarze społecznym, gospodarczym jak i kulturalnym – zalety poszerzenia partnerstwa wymienia Przemysław Górski, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, lider partnerstwa.
- Rozszerzy to możliwości wspólnych inwestycji infrastrukturalnych np. w zakresie budownictwa drogowego, ochrony środowiska i rozwoju turystyki. Zwiększenie liczby partnerów o odmiennych doświadczeniach oraz zróżnicowanych poglądach pozytywnie wpłynie na wymianę doświadczeń, podejmowane decyzje i inicjatywy rozwoju partnerstwa. Wypracowanie wspólnej marki w szerszym gronie partnerów przełoży się na promocję samego partnerstwa i zachęci większą liczbę mieszkańców do skorzystania z wypracowanych przez partnerstwo produktów – dodaje Przemysław Górski.

„Żadna gmina nie funkcjonuje w oderwaniu od innych samorządów. W tym duchu gminy Brodnica, Osiek oraz Zbiczno zdecydowały się włączyć w prace partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”.

- Jestem przekonany, że lepsze efekty zawsze osiąga się przez współpracę, a nie spory, dlatego też jako gmina często nawiązujemy współpracę z sąsiednimi samorządami. Do przystąpienia do Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” dodatkowo zachęciła nas możliwość przeprowadzenia kompleksowej diagnozy i analizy uwarunkowań naszego rozwoju, które przeprowadzone zostały nie tylko z poziomu urzędu gminy, ale z udziałem specjalistów i oczywiście z udziałem mieszkańców naszych gmin reprezentujących różne grupy społeczne – mówi Adam Zalewski, wójt Gminy Brodnica.
- Żadna gmina nie funkcjonuje w oderwaniu od innych samorządów, mamy podobne do sąsiadów uwarunkowania i borykamy się z podobnymi problemami. Partnerstwo i wspólna analiza naszych możliwości i potrzeb naszych mieszkańców pozwala na znalezienie lepszych rozwiązań i wypracowanie kierunków rozwoju nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także dla terenu całego naszego Partnerstwa. Mam też nadzieję, że przełoży się ono w przyszłości na kolejne wspólne projekty realizowane na rzecz rozwoju naszych „Małych Ojczyzn” – dodaje wójt.

Lubimy oddawać głos tym, którzy są najbliżej mieszkańców, by sami mogli komunikować w jaki sposób, razem z sąsiadami, chcą przygotować się do skutecznego pozyskania zewnętrznych środków na projekty podnoszące jakość ich wspólnego życia. W końcu są również mieszkańcami.

- Partnerstwo stwarza możliwość rozwoju regionalnego oraz warunki do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego. Będzie to szansa na wzrost konkurencyjności gospodarki lokalnej oraz promocji zasobów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi również fundament współpracy i współdziałania w dłuższej perspektywie czasowej, który może mieć wpływ na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność regionu - mówi Paweł Chudy, wójt Gminy Osiek, kolejny spośród 3 wójtów, który zdecydował się dołączyć do tego stosunkowo młodego partnerstwa.

- Zgodnie z powiedzeniem „w grupie siła” wychodzę z założenia, że razem można więcej, Tym bardziej ucieszyłam się z możliwości przystąpienia do tworzonego Partnerstwa. Mamy wiele planów, marzeń i założeń, część z nich współgra z zamiarami zaprzyjaźnionych samorządów sąsiedzkich. Dokument, który wspólnie wypracujemy (strategia rozwoju Partnerstwa), będzie dla nas przepustką do pozyskiwania zewnętrznych środków, co jest szczególnie istotne przy naszym niewielkim budżecie i ogromnych potrzebach inwestycyjnych – wzmacnia głos pana wójta Magdalena Golubska, wójt Gminy Zbiczno.

Pojezierze brodnickie dowodzi, że dzięki CWD partnerstwa znalazły się w idealnym czasie i w idealnym towarzystwie. Planują bowiem przyszłość swoich samorządów wspólnie z tymi, którzy tworzą warunki finansowania tej przyszłości.

- Wymyśliliśmy ideę Centrum Wsparcia Doradczego w naszym ministerstwie, aby docelowo zorganizować systemowe doradztwo dla samorządów lokalnych. Głównie w podejmowaniu przez gminy i powiaty, szczególnie te z problemami rozwojowymi, wzajemnej współpracy oraz by im pomóc w strategicznym planowaniu rozwoju - nie pojedynczej gminy, a całego obszaru – mówi Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Aby dobrze przygotować to docelowe rozwiązanie zdecydowaliśmy się najpierw na pilotaż na ograniczonej grupie samorządów. Projekt doradczy prowadzony przez Związek Miast Polskich dla 38 partnerstw z niemal całego kraju, jest właśnie tym pilotażem. Wnioski pozwolą nam zaprojektować docelowy model doradztwa dla JST. A jednocześnie ponad 300 gmin i powiatów, głównie z terenów wiejskich i małych miast otrzyma profesjonalne wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju ich partnerstw i przygotowaniu projektów, które będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. z funduszy polityki spójności 2021-27 czy z Krajowego Planu Odbudowy, czy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo ważne jest dla nas, że proces doradczy angażuje również samorządy województw. Bo to one są gospodarzami regionów, odpowiadają za politykę ich rozwoju oraz będą dysponentami znaczącej części pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone na przedsięwzięcia rozwojowe i niwelujące skutki kryzysu spowodowanego epidemia. Liczymy na to, że zaangażowanie urzędów marszałkowskich zapewni odpowiednie wsparcie partnerstw samorządowych w przyszłości i finansowanie ich projektów w programach regionalnych. Jednocześnie próbujemy również na poziomie rządowym znaleźć możliwości wsparcia projektów partnerstw CWD w sposób komplementarny do wsparcia regionalnego – podsumowuje Daniel Baliński.

Następna stacja naszych partnerstw: wspólna strategia rozwoju Partnerstwa! - przypomina Jakub Jaźwiec, doradca partnerstw ZMP.

Partnerstwo pn. „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”, po poszerzeniu o trzy dodatkowe gminy składa się obecnie z ośmiu niżej wymienionych samorządów:

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, reprezentowane przez Przemysława Górskiego – burmistrza Miasta i Gminy (gmina miejsko-wiejska), - lider partnerstwa

  • Gmina Bobrowo, reprezentowana przez Pawła Klonowskiego – wójta Gminy Bobrowo (gmina wiejska),
  • Gmina Brodnica, reprezentowana przez Adama Zalewskiego – wójta Gminy Brodnica (gmina wiejska) - nowy partner,
  • Gmina Brzozie, reprezentowana przez Danutę Kędziorską-Cieszyńską – wójta Gminy Brzozie (gmina wiejska),
  • Gmina Osiek, reprezentowana przez Pawła Chudego – wójta Gminy Osiek (gmina wiejska) - nowy partner,
  • Gmina Wąpielsk, reprezentowana przez Dariusza Górskiego – wójta Gminy Wąpielsk (gmina wiejska),
  • Gmina Zbiczno, reprezentowana przez Magdalenę Golubską – wójta Gminy Zbiczno (gmina wiejska) - nowy partner,
  • Powiat Brodnicki, reprezentowany przez Piotra Boińskiego – starostę brodnickiego.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują jeszcze 2 partnerstwa CWD:

  • Partnerstwo „Razem dla rozwoju” (woj. kujawsko-pomorskie wraz z woj. wielkopolskim)
  • Partnerstwo „Związek Gmin Ziemi Kujawskiej”.