Posiedzenie Zarządu ZMP w Radomiu
Podczas posiedzenia 25 sierpnia w Radomiu członkowie Zarządu ZMP opiniowali projekty ustawy dotyczące m.in. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dochodów JST, Prawa oświatowego i świadczeń opieki zdrowotnej.
1.JPG
fot. Archiwum UM

Posiedzenia Zarządu odbyło się 25 sierpnia br. w Radomiu, w patio Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 15

1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w Kartuzach z dnia 7.07.23 r.
2. Informacja o pracach Komisji Wspólnej Rządu i ST oraz bieżących pracach parlamentarnych.
3. Kandydaci samorządowi w Pakcie Senackim oraz w wyborach do Sejmu RP; kampania profrekwencyjna.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (senacki, druk 928),
b) o zmianie ustawy o dochodach JST (KO),
c) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (obywatelski, druk 3520),
d) o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ. (KU, druk senacki 1072),
e) o zm. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (senacki),
f) o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (MRiT),
g) o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Lewica),
h) o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (poselski, druk 3424),
i) o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ZMP),
j) postulat wprowadzenia nowelizacji usg dot. referendum ws. odwołania wójta po nieudzieleniu absolutorium (wstrzymanie wykonania uchwały w przypadku zniesienia skargi do sądu administracyjnego - Milanówek).
5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MI zmieniającego rozporządzenie ws. wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
b) RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
c) MRiT ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
d) MRiT ws. określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego,
e) MKiŚ ws. minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.
6. Projekt zmienionych Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
7. Projekt Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2024–2025.
8. Petycja Biłgoraja ws. odszkodowań z tytułu art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Zgłoszenie przedstawiciela ZMP do Komitetu ds. Wody w Radzie Dialogu Społecznego.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.

Projekty ustaw i rozporządzeń są dostępne w Strefie dla miast - https://www.miasta.pl/strefa-d...


POZOSTAŁE ARTYKUŁY