Zakończono opiniowanie

Karta Lipska

opiniowanie od 12.05.2020 do 29.05.2020
kategoria: inne

więcej

Projekt rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy z dnia 4 maja 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2020

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego - 11 maja 2020

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 o kooperatywach mieszkaniowych

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. - Ministerstwo Infrastruktury

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z 27 maja 2019 do pre-konsultacji)

opiniowanie od 11.06.2019 do 05.07.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 31.05.2019 do 05.07.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 z dnia 8.05.2019 r.

opiniowanie od 27.05.2019 do 05.07.2019
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

opiniowanie od 20.08.2018 do 24.08.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

opiniowanie od 09.07.2018 do 17.07.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o mianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (senacki)

opiniowanie od 22.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 801)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 802)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych .

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury zamieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

opiniowanie od 02.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Program rządowy Dostępność Plus

opiniowanie od 05.04.2018 do 12.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

opiniowanie od 06.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej