Zakończono opiniowanie

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobów finansowania programów mieszkaniowych (MRPiT).

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (MRiPS)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (MFiPR)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (MI).

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o repatriacji oraz ustawy o opłacie skarbowej.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy w mienie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (MKiŚ)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 13.07.2021 do 23.07.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

opiniowanie od 07.06.2021 do 11.06.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

opiniowanie od 07.06.2021 do 11.06.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (senacki)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (KO)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawa do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (senacki)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (MKiŚ)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (MZ)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poselski)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

opiniowanie od 06.04.2021 do 20.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branży architektonicznej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach .

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (senacki)

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Karta Lipska

opiniowanie od 12.05.2020 do 29.05.2020
kategoria: inne

więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2020

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy z dnia 4 maja 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej