Zakończono opiniowanie

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

opiniowanie od 17.01.2023 do 20.01.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (wersja z 15.03 po konsultacjach publicznych)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk 2090)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (PiS)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 11.02.2022 do 18.02.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (MZ).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (KO).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KO).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (senacki).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (senacki).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii PiS).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (PiS)

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (poselski)

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (MKiŚ)

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (senacki).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy w mienie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (MKiŚ)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (MRiPS)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobów finansowania programów mieszkaniowych (MRPiT).

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o repatriacji oraz ustawy o opłacie skarbowej.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (MI).

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (MFiPR)

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 13.07.2021 do 23.07.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

opiniowanie od 07.06.2021 do 11.06.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

opiniowanie od 07.06.2021 do 11.06.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (KO)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (senacki)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawa do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (senacki)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (MZ)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poselski)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej