Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (rządowy)

opiniowanie od 18.05.2023 do 16.06.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Lewica)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (komisyjny)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (PiS).

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie (PiS)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Lewica)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki 969)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (rządowy, druk 3237)

opiniowanie od 18.05.2023 do 31.05.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Zakończono opiniowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

opiniowanie od 14.04.2023 do 28.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (senacki, druk 3127)

opiniowanie od 14.04.2023 do 28.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

opiniowanie od 14.04.2023 do 28.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

opiniowanie od 14.04.2023 do 28.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (poselski).

opiniowanie od 14.04.2023 do 28.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (KO).

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rządowy, druk 3097),

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (PiS).

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (rządowy, UD246)

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich (druk senacki nr 944)

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 929).

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (SP).

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (KP),

opiniowanie od 27.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowego Programu Reform 2023/2024.

opiniowanie od 06.03.2023 do 07.04.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk 912).

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ruchu drogowym (druk 3049)

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (druk 3009).

opiniowanie od 06.03.2023 do 17.03.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 924 - senacki).

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 920 - senacki)

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (KPRM),

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KO)

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (rządowy)

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (uchwała Senatu)

opiniowanie od 13.02.2023 do 17.02.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

opiniowanie od 17.01.2023 do 20.01.2023
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (wersja z 15.03 po konsultacjach publicznych)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (PiS)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk 2090)

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 11.02.2022 do 18.02.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (MKiŚ)

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (MZ).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KO).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej