1 marca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy dotyczące zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu. Pojawiają się istotne zmiany.

Nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy, które zaczną obowiązywać 1 marca 2019 r., wprowadzają istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu. Wprowadzają, między innymi, możliwość rozliczania organizacji z zadań w oparciu o zrealizowane rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań (podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania jest ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów), należy jednak pamiętać, że organizacje nadal związane są zasadami wydatkowania środków i ich księgowania. W praktyce w sprawozdaniu nie będzie analizy części finansowej (nie ma zestawienia faktur), będzie to jednak przedmiot ewentualnych kontroli.

W związku z wagą wprowadzanych zmian, zespół złożony z przedstawicieli Sieci SPLOT, Związku Miast Polskich oraz OFOP, w trybie dyskusji wypracował interpretacje nowych wzorów dokumentów oraz rekomendacje dotyczące sposobów stosowania procedur na poziomie JST w procesie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym (dostępne w załączniku).

Materiał ma charakter pomocniczy i będzie rozwijany w toku tworzenia się praktyki zlecania zadań przez samorządy terytorialne organizacjom pozarządowym. Jednocześnie dyskusja będzie kontynuowana w formule spotkania Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, którego XII edycja przygotowywana jest przez Sieć SPLOT we współpracy z partnerami samorządowymi.

Zdaniem członków międzysektorowego zespołu składającego się z przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, rozporządzenia będące podstawą wprowadzenia nowych procedur zostały przygotowane przez Narodowy Instytut Wolności w sposób niechlujny i będą - w przekonaniu członków zespołu - powodować wiele problemów. Problemów zarówno przy ich przyznawaniu przez JST dla NGO, jak i ich rozliczaniu, a co gorsze kontroli JST przez inne organy.

Warto przypomnieć, iż stronie samorządowej w Radzie Działalności Pożytku Publicznego udało się ich wdrożenie przesunąć z 30 listopada 2018 na 1 marca 2019.