Konferencja zaplanowana 18 marca br. w Senacie z okazji 30. rocznicy Europejskiej Karty Miejskiej odbędzie się w innym terminie.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

EUROPEJSKA KARTA MIEJSKA
W 30. ROCZNICĘ UCHWALENIA. Przewodnik dla miast na trudne czasy

Europejska Karta Miejska została przyjęta przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 18 marca 1992 r. Jest owocem Europejskiej Kampanii na rzecz Odrodzenia Miast, pod mottem A better life in towns, będącą odpowiedzią na narastający kryzys licznych miast, który wynikał z wcześniejszego zignorowania wielu podstawowych praw ich mieszkańców, sformułowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Europejska Karta Miejska stanowi w swej części zasadniczej poradnik dla radnych i burmistrzów – jest zbiorem reguł, których przestrzeganie umożliwia wywiązanie się przez nich z tej odpowiedzialności za i wobec mieszkańców. EKM jest ujętą w bardzo praktyczne ramy wizją miast, w których ich mieszkańcy realizują swoje nadzieje i aspiracje osobiste i rodzinne, w przychylnej i harmonijnie rozwijanej przestrzeni zabudowanej.

Podczas konferencji chcemy opowiedzieć o genezie i roli tego dokumentu, ale ma być to przede wszystkim punktem wyjścia do pokazania ograniczonego dostępu miast polskich do zasobów, w tym finansów narodowych w ostatnich latach. Spotkanie w Senacie ma być początkiem kampanii pokazującej w oparciu o konkretne dane, że mieszkańcy polskich miast, szczególnie dużych, tracą na Polskim Ładzie, są po prostu dyskryminowani.

W pierwszym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych na mieszkańca gminy wiejskiej „wypadło” 900 zł, gminy miejsko-wiejskiej – 500 zł, gminy miejskiej – 400 zł, miasta na prawach powiatu – 200 zł, a na mieszkańca Warszawy – zaledwie 80 zł. To jawna niesprawiedliwość, zważywszy że Program jest przedstawiany jako swoista rekompensata ubytków we wpływach z PIT. W dodatku przy rozdziale wielu innych środków: subwencji oświatowej, dotacji na drogi, dotacji w ramach RFIL, a nawet przyszłej subwencji „rozwojowej”, zawsze są wprowadzane współczynniki „korygujące” według poziomu tzw. bogactwa, a także górne limity – zawsze niekorzystne dla miast.

18 marca 2022 r. w 30. rocznicę uchwalenia EKM zostanie przyjęta Deklaracja przeciw dyskryminacji mieszkańców polskich miast oraz powołana - przez szefów i dyrektorów Biur Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich - Koalicja dla Miast.

Osoby osobiście uczestniczące w konferencji prosimy o wcześniejsze przybycie z ważnym dokumentem tożsamości i odbiór jednorazowych kart wstępu w Dziale Przepustek (bud. H) przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

PROGRAM

11.00 - Otwarcie konferencji
Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
11.10 - Geneza i znaczenie Karty prof. Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, delegat Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
11.25 - Karta jako zwornik Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, prezes Związku Miast Polskich
11.35 - Stan finansów miast na tle zmian prawnych (2015–2022) – prezentacja danych dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, współprzewodniczący Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
11.50 - Ograniczony dostęp miast polskich do zasobów, w tym finansów narodowych w ostatnich latach – debata
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, członek Komitetu Regionów
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (miasto wojewódzkie)
Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (miasto powiatowe)
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (miasteczko)
12.50 - Przyjęcie Deklaracji przeciw dyskryminacji mieszkańców polskich miast, powołanie Koalicji dla Miast – szefowie i dyrektorzy Biur Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich
13.00 - Zakończenie

Kontakt: tel. 22 694 94 34, e-mail: kstap@senat.gov.pl