ZMP zwraca się do ogólnopolskich organizacji samorządowych i oświatowych związków zawodowych o współpracę w działaniu na rzecz zwiększenia w Polsce publicznych nakładów na edukację dzieci i młodzieży.

Związek Miast Polskich zwrócił się do ogólnopolskich organizacji samorządowych i oświatowych związków zawodowych o podjęcie współpracy w działaniu na rzecz zwiększenia w Polsce publicznych nakładów na edukację dzieci i młodzieży oraz przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz napisał:

„(...) Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowy system finansowania zadań oświatowych. Już wkrótce zostaną wznowione prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Związek Miast Polskich nie akceptuje propozycji przedstawianych podczas prac tego Zespołu, które ograniczają się tylko do zmiany zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, bez jej zdecydowanego zwiększenia. Uważamy bowiem, że nakłady na edukację z budżetu państwa są w Polsce zbyt niskie. Ich skala, w odniesieniu do PKB, jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej (wydajemy na edukację blisko dwukrotnie mniej niż kraje skandynawskie, będące liderami w tej dziedzinie ).

Zbyt niskie transfery środków z budżetu państwa na edukację starają się ratować samorządy terytorialne, które w ostatnich latach wydają na zadania oświatowe o ponad ¼ więcej niż otrzymują subwencji. Wszystko to po to, by zagwarantować odpowiednią jakość i dostępność usług edukacyjnych o standardzie adekwatnym do wymogów cywilizacyjnych XXI wieku. Jednak możliwości samorządów terytorialnych w zakresie uzupełniania nakładów na edukację z ich dochodów własnych gwałtownie się kurczą, a sytuację pogarsza przekazywanie gminom, powiatom i województwom nowych zadań bez odpowiednich na ich realizację środków finansowych. Uniemożliwiać to będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniej jakości i dostępności usług edukacyjnych o standardzie adekwatnym do wymogów cywilizacyjnych XXI wieku.

W tej sytuacji postulujemy, aby resort edukacji podjął działania zmierzające do realnego wzrostu nakładów na edukację w budżecie państwa, do poziomu uwzględniającego faktyczne koszty świadczenia usług oświatowych. W opinii Związku Miast Polskich, spełnienie tego warunku powinno stanowić podstawę jakichkolwiek propozycji budowy nowego sytemu finansowania zadań oświatowych. Dlatego zwracamy się z apelem do ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz oświatowych związków zawodowych o przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Stanowiska, w którym spełnienie warunku zwiększenia nakładów na finansowanie systemu edukacji w Polsce stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat tworzenia nowych rozwiązań modelowych w tym zakresie.”