Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju - instytucji gwarantującej obiektywność podejmowanych decyzji przy podziale środków publicznych.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich

w sprawie senackiego projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk 320)


Zarząd Związku Miast Polskich, po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez przedstawicieli niektórych miast, pozytywnie opiniuje projekt ustawy zawarty w druku senackim nr 320. Zarząd stoi na stanowis­ku, że projektowane w ustawie rozwiązanie instytucjonalne będzie stanowić gwarancję obiektywności podejmowanych decyzji o podziale środków publicznych, w tym ogromnych funduszy otrzymywanych z Unii Europejskiej. Agencja będzie praktycznym wdrożeniem zasad:

a) jawności i przejrzystości finansów publicznych, a także równoprawności
podmiotów ubie­gających się o dotacje, jasno określone w przepisach ustawy o finansach publicznych, dotyczących udzielania dotacji,

b) praworządności, rozumianej w traktatach Unii Europejskiej jako wyeliminowanie uzna­niowości w dysponowaniu fun­duszami UE.

UZASADNIENIE


Od wielu lat obserwujemy, co potwierdzają kolejne analizy dokonywane przez niezależnych ekspertów, tendencję do nieobiektywnego wykorzystywania, pojawiającej się zawsze przy rozdzie­laniu dotacji ze środków publicznych, uznaniowości podejmowanych decyzji. Dostępne analizy na­ukowe wykazują, że miało to miejsce od dłuższego czasu oraz że następuje nasilenie się tych ten­dencji, które swoje apogeum osiągnęły w ubiegłym roku, budząc głośne kontro­wersje i sprzeciwy.

W stanowisku z 15 grudnia ub.r. Zarząd Związku zapowiedział, że zwróci się do Komisji Euro­pejskiej o spowodowanie, by „podział środków UE w Polsce był dokonywany pod nadzorem nieza­leżnej agencji, współkontrolo­wanej przez samorządy, na pod­sta­wie wcześniej określonych, jas­nych kryteriów, z zachowaniem przejrzystości wszystkich procedur, określonych w przepisach prawa”.

Propozycja Senatu wychodzi naprzeciw tym uzasadnionym oczekiwaniom społecznym i – na­szym zdaniem – powinna być bezwarunkowo wprowadzona w najbliższym czasie, zabezpieczając na przyszłość polskie finanse publiczne przed niepożądanymi zjawiskami.

Poznań, 10 lutego 2021 r. 

Za Zarząd
Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU