Podczas posiedzenia 9 marca br. przed Zgromadzeniem Ogólnym Zarząd Związku Miast Polskich po raz kolejny negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

Zarząd Związku po raz kolejny negatywnie zaopiniował kolejną wersję projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, która nadal nie spełnia postulatów ZMP. Nie ma zgody na wprowadzenie dwóch nowych „stanów nadzwyczajnych” tj. stanu pogotowia i stanu zagrożenia, które ograniczają prawa obywatelskie. Projektowane stany nie mogą zostać uznane za stany nadzwyczajne w konstytucyjnym rozumieniu. Pozostaje to bowiem w sprzeczności z przepisami obowiązującej Konstytucji RP zawierającej w art. 228 ust. 1 zamknięty katalog stanów nadzwyczajnych (stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej). Zdaniem Zarządu, nie ma powodów, aby likwidować dotychczasową ustawę, która nie budziła do tej pory żadnych wątpliwości. Reprezentanci miast uważają m.in. za nieuzasadnioną ingerencję wojewody w czasie stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej w kompetencje JST ws. wyznaczenia pełnomocnika, który przejmie zadania samorządów i będzie działał w imieniu JST oraz na ich koszt.

Obradujący w Łodzi Zarząd ZMP pozytywnie natomiast zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o ruchu drogowym (rządowy, druk 3049), zakładający rezygnację z opłaty ewidencyjnej. Obowiązujący od wielu lat system poboru tej opłaty jest mocno archaiczny i generuje wiele problemów po stronie urzędów oraz uciążliwość dla klientów. Likwidacja poboru opłat przy większości czynności jest więc pożądana.

W kwestii projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe (senacki, druk 912) postanowiono, aby przekazać uwagi miast do autorów projektu regulacji. Proponowane nowe brzmienie art. 106a ustawy – Prawo oświatowe zakłada wprowadzenie obowiązku podania uczniom raz w tygodniu posiłku roślinnego oraz umożliwienie wyboru diety w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia. Według samorządowców z miast wpisanie do ustawy wyboru diety może w konsekwencji zrodzić konieczność zatrudnienia dietetyka w każdej szkole, co zwiększy koszty utrzymania placówek. Zgłoszono też zastrzeżenia dotyczące braku w projekcie ustawy definicji posiłku wyłącznie roślinnego oraz norm żywienia dla populacji polskiej.

Z kolei zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zakłada określenie standardów jakości powietrza w czasie pobytu w szkole. W uzasadnieniu podano, że zmiana rozporządzenia pozwoli na zastosowanie odpowiednich środków lub też sposobów zachowania w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci i młodzieży poprzez oczyszczacze powietrza czy instalację wentylacji. Zmiana rozporządzenia nie określa jednak skutków finansowych ani źródła finansowania ewentualnego zakupu oczyszczaczy powietrza czy montażu instalacji wentylacyjnej.

Przedstawiciele miast członkowskich zasiadający z Zarządzie ZMP postanowili również przekazać uwagi z miast do Ministra Rozwoju i Technologii do projektu rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (np. zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie używa się określenia „mieszkanie komunalne” – jest to nazwa potoczna lokali mieszkalnych wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gminy) oraz do Ministra Obrony Narodowej do projektu rozporządzenia w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (np. stanowiska związane z zarządzaniem kryzysowym nie realizują zadań związanych z obronnością - osoby na tych stanowiskach mogą mieć kontakt z przedstawicielami MON, dlatego nie wymagają posiadania doświadczenia czy umiejętności wojskowych).

Członkowie Zarządu zdecydowali, że opinia dotycząca projekt Krajowego Programu Reform 2023/2024, który jest poważnym dokumentem rządowym, zostanie podjęta na następnym posiedzeniu 3 kwietnia w Sopocie. Czekamy na uwagi z miast (projekt znajduje się TUTAJ). 

W trakcie posiedzenia Zarządu w Łodzi rozmawiano także na temat projektów stanowisk Zgromadzenia Ogólnego ZMP, m.in. o apelu o zaprzestaniu dyskryminacji miast przez rządzących.

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP