20 i 21 czerwca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Dyskutowano m.in. o propozycjach zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych.

W posiedzeniu Komisji stacjonarnie udział wzięła Barbara Wierzbińska, burmistrz Dolska oraz komendanci straży miejskich z następujących miast: Torunia, Zgierza, Świdnicy, Częstochowy, Wołomina, Suwałk, Wrocławia, Swarzędza, Starogardu Gdańskiego, Płońska , Ełku. Zdalnie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kołobrzegu, Płocka i Krakowa. Biuro ZMP reprezentowała Jolanta Hałas – z-ca dyr. Biura Związku oraz Magdalena Misiewicz, starszy specjalista ds. organizacyjnych.

Obrady Komisji prowadził jej przewodniczący, komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko. Podczas posiedzenia Komisja zajęła się przygotowaniem propozycji zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych oraz opracowaniem stanowiska w sprawie propozycji Ministerstwa Finansów w sprawie nowelizacji kodeksu karno-skarbowego oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia uprawnień straży miejskich/ gminnych do prowadzenia postępowań mandatowych dotyczących niektórych wykroczeń skarbowych.

Innymi zagadnieniami poruszanymi podczas posiedzenia był udział miejskich wydziałów, placówek wychowawczych, instytucji, służb i straży w organizacji dzieciom i młodzieży bezpiecznych wakacji oraz organizacja i zabezpieczenie miejskich imprez masowych w okresie wakacyjnym.

Komisja poddała analizie przebieg i wpływ pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo i porządek publiczny w polskich miastach.

Podczas spotkania omówiono również przykłady pomocy niesionej przez polskie miasta walczącej Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przebywającym w Polsce.

W Związku działa 21 komisji problemowych, Do zadań stałych komisji należy opracowywanie projektów stanowisk Związku, wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami, podejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji.