Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - bez opinii Komisji - czytamy w oświadczeniu Strony Samorządowej.

OŚWIADCZENIE STRONY SAMORZĄDOWEJ KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.
Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji.

1. Projekt rozporządzenia, przedstawiony do zaopiniowania Komisji w dniu 15 lutego br., nie zawierał regulacji dotyczących wynagrodzeń osób pełniących w samorządzie funkcje z wyboru lub powołania. Stanowił on realizację ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczącej likwidacji gabinetów politycznych - i tylko w tym zakresie nowe rozporządzenie musiało być wydane przed 19 maja br.

2. W dniu 9 maja br. sekretarz stanu w MSWiA przekazał Stronie Samorządowej KWRiST do zaopiniowania projekt nowego „taryfikatora płacowego” - załącznika do rozporządzenia, bez adekwatnych propozycji zmian w samym tekście rozporządzenia. Pismo MSWiA proponowało zaopiniowanie projektu „taryfikatora” w trybie obiegowym w ciągu niespełna 3 dni roboczych, na co - zgodnie z Regulaminem Komisji - Strona Samorządowa nie wyraziła zgody, wskazując m.in. na istotne wady prawne zarówno przekazanego materiału jak i prowadzonej procedury, a przede wszystkim na skutki, jakie nowe regulacje spowoduje w funkcjonowaniu państwa.

3. W dniu 15 maja br. ukazał się na stronie internetowej RCL projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów. To właśnie ta wersja, a nie wyrwany z kontekstu projekt załącznika, powinna uzyskać opinię KWRiST.
Zwracamy ponadto uwagę na uzasadnienie wprowadzonych zmian wynagrodzeń, zawarte w komunikacie KPRM z 15 maja br.:

a. nie występuje analogia między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, ich zastępców oraz etatowych członków zarządów; jeśli już jej szukać, to analogia z posłami mogłaby dotyczyć radnych; funkcje w samorządowych organach wykonawczych są natomiast analogiczne do funkcji w wykonawczym organie centralnym, to znaczy w rządzie: ministrów i ich zastępców, którym wynagrodzeń nie zmniejszono;

b. powszechne oczekiwania społeczne, związane z pełnieniem funkcji publicznych, jest odmienne od tego, na które powołują się autorzy zmian w rozporządzeniu; widać do w publikowanych przez CBOS społecznych ocenach władz publicznych; w ostatnim badaniu (komunikat nr 39 z 14 marca br. oraz komunikat nr 40 z dnia 16 marca br.) ocena ta przedstawia się następująco:
- samorządy - 69 % ocen pozytywnych,
- rząd - 41 % ocen pozytywnych,
- sejm i senat - 27 % ocen pozytywnych.

Można też jednoznacznie stwierdzić, że w debacie publicznej, która odbyła się po ujawnieniu systemu dodatkowych pensji w formie nagród, jakie wypłacił sobie rząd, w ogóle nie było mowy o wynagrodzeniach samorządowców. Temat ten pojawił się tylko i wyłącznie w reakcji władz partii rządzącej na spadek notowań w sondażach, jaki nastąpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla ministrów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż rozwiązania przyjęte w nowym rozporządzeniu płacowym pozostają w oczywistej sprzeczności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielności JST jedynie w drodze ustaw, a nawet z ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że wynagrodzenie powinno uwzględniać rodzaj realizowanych zadań oraz charakter i zakres odpowiedzialności za wykonywane na poszczególnych stanowiskach czynności.

W tej sytuacji zwracamy się do Prezydenta RP, we współpracy z którym dokonujemy obecnie przeglądu prawa samorządowego, o skierowanie - w ramach swoich kompetencji - do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.


16 maja 2018 r.

przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Województw RP

* * * * *

(komunikat KPRM z 15 maja 2018)
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Zgodnie z rozporządzeniem, o 20 proc. obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców.
Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych.
Wykonywanie funkcji zarządzających w samorządach – tak jak w przypadku posłów i sena-torów – oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega ono społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.
Rozporządzanie przewiduje obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.
W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania prze-pisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk.
Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.