Związek Miast Polskich we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej prosi miasta o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnej i planowanej na przyszłość współpracy z samorządami w Ukrainie.

Pytanie to kierujemy do miast w kontekście próby skoordynowania na poziomie administracji centralnej - podjętej przez MSZ i MFiPR - działań podejmowanych przez różne polskie instytucje udzielające wsparcia przy odbudowie Ukrainy. Początek tego procesu to analiza aktywności i identyfikacja zaangażowanych w nie instytucji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciło się do ZMP z prośbą o wsparcie w zakresie skatalogowania inicjatyw realizowanych w ramach współpracy polskich i ukraińskich miast/samorządów. W przyszłości planowane jest wsparcie tego procesu i włączenie w niego jak najszerszego grona polskich ekspertów z administracji rządowej, samorządowej i sektora prywatnego.

Przekazane przez miasta informacje pozwolą nam pozyskać aktualną wiedzę na temat istniejących partnerstw i kontaktów między polskimi i ukraiński miastami, a w szczególności wskazać te, w ramach których współpraca jest najbardziej dynamiczna, i które w przyszłości mogłyby być motorem napędowym dla zaangażowania się Polski w proces odbudowy w Ukrainie.

Prośba MFiPR ma pilny charakter, wciąż czekamy jednak na odpowiedzi.

Link do zbierania danych. https://forms.office.com/r/MYd9pLLkhm