Związek Miast Polskich zajmuje czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie. Serwis Jawny Lobbing pokazuje w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce.

Serwis Jawny Lobbing zbudowany został po to, by każdy mógł sprawdzić, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Zdaniem jego twórców - analityków, dziennikarzy,  prawników i programistów - tylko jawność tego procesu buduje zaufanie do władzy i tworzonych przepisów.

W serwisie Jawny Lobbing publikowane są informacje dotąd rozproszone i trudno dostępne. Dane serwisu pochodzą z takich źródeł jak:

  • publikowany przez MSWiA rejestr podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową,
  • wykaz prac legislacyjnych w Sejmie,
  • stenogramy posiedzeń komisji sejmowych,
  • Rządowe Centrum Legislacji,
  • sprawozdania roczne z kontaktów lobbystów zawodowych z ministerstwami i organami władzy publicznej.

Dane zostały zweryfikowane, uporządkowane i są prezentowane w postaci interaktywnych zestawień i wykresów.

Do 3 stycznia 2020 r. ZMP plasował się na trzecim miejscu, tuż za Krajową Radą Izb Rolniczych i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Jeden z wykresów prezentowanych w serwisie - „Top 6 lobbystów w Sejmie” – pokazuje lobbystów, dla których odnotowano najwięcej obecności na posiedzeniach komisji sejmowych. Na wysokim czwartym miejscu w tym zestawieniu uplasował się Związek Miast Polskich.

- To przede wszystkim zasługa Marka Wójcika, pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.- Dzięki naszej aktywności legislacyjnej udało się wiele spraw istotnych dla miast załatwić pozytywnie, niestety, oprócz kilku szczególnie ważnych (np. dotyczących edukacji), na które nie było zgody większości parlamentarnej. Wysokie miejsce w tym zestawieniu pokazuje jednak nasze duże, największe wśród wszystkich korporacji samorządowych, zaangażowanie. (ep)