29 czerwca br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie powoływania osoby pełniącej funkcję burmistrza/prezydenta miasta po nagłym przerwaniu kadencji organu wyłonionego w wyborach powszechnych.

Zarząd Związku Miast Polskich stoi na stanowisku, że w sytuacji nagłego przerwania kadencji wyłonionego w wyborach powszechnych burmistrza/prezydenta miasta, spowodowanego przyczynami niezależnymi od zainteresowanej osoby i społeczności lokalnej, Prezes Rady Ministrów powinien – jak to miało miejsce w Gdańsku po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza – wskazać urzędującego w danym momencie pierwszego zastępcę burmistrza/prezydenta (art. 26a ust. 3 usg) jako osobę pełniącą funkcję burmistrza/prezydenta miasta do czasu wyłonienia nowego organu wykonawczego gminy w wyborach uzupełniających (art. 28f usg).

Takie rozwiązanie, zastosowane w Gdańsku w 2018 roku, powinno być przyjęte jako dobra praktyka w nagłych sytuacjach, ponieważ zapewnia kontynuację działań organu wybranego w wyborach powszechnych przez społeczność lokalną oraz niezbędną w takich okolicznościach stabilność i ciągłość funkcjonowania lokalnej administracji samorządowej.

Takie podejście nie dotyczy oczywiście innych powodów przerwania kadencji, zwłaszcza
wyniku lokalnego referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego.

Poznań, 29 czerwca 2022 r. 

(-) Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku