Projekt ZMP - zmiana ustawy o odpadach
Związek Miast Polskich przygotował propozycję dodania art. 26 b do ustawy o odpadach. Mówi on, że usuwanie odpadów niebędących odpadami komunalnymi jest zadaniem zleconym gminom, które otrzymują na nie dotację z budżetu państwa
Odpady___2_.png

Związek Miast Polskich przygotował propozycję nowelizacji ustawy o odpadach. Z zapisów ustawy o odpadach oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami nie obejmują odpadów niebezpiecznych, których wytwórcami nie są gospodarstwa domowe. W związku z tym zadanie polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi w odniesieniu do odpadów niebędących odpadami komunalnymi nie stanowi zadania własnego gminy. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. 

Dlatego proponowana nowelizacja ma na celu doprecyzowanie zapisów i zapisanie wprost, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa za pośrednictwem wojewodów. 

W obecnym bowiem art. 26 a nie ma wyraźnej regulacji, z której wynikałoby, w jaki sposób i z jakich środków ma nastąpić sfinansowanie kosztów wykonania decyzji. Wskazuje się jedynie, że gmina żąda od posiadacza odpadów zwrotu poniesionych przez siebie kosztów usunięcia odpadów i gospodarowania nimi.

Propozycja dodania art. 26b do ustawy o odpadach

Art. 26b

  1. Działania, o których mowa w art. 26a ust. 1, podejmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wobec odpadów niebędących odpadami komunalnymi, stanowią zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
  2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 zapewnia budżet państwa w formie dotacji celowej przekazywanej przez wojewodę.

Poniżej załączamy pełne Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt został przygotowany na wniosek miasta Gliwice.

Załączniki:
Projekt ZMP - art. 26b ustawy o odpadach. Uzasadnienie


POZOSTAŁE ARTYKUŁY