Prezes ZMP do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy przedłużającej kadencję
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy Prezes Związku zwraca się do RPO z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tej regulacji z Konstytucją RP.
Legislacja
logo-zmp-2.jpg

Poznań, 23 listopada 2022 r.


Szanowny Pan

dr hab. Marcin WIĄCEK

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Profesorze,


W związku z podpisaniem w dniu wczorajszym przez Prezydenta RP ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwiet­nia 2024 r. oraz o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia przez Pana – jako jednego z podmiotów uprawnionych – do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tej ustawy z Konstytucją RP. Trybunał orzekał już w innej sprawie dotyczącej kadencji JST i przy tej okazji sformułował szeroką wykładnię ograniczeń konstytucyjnych w zakresie możliwości przedłużenia kadencji w trakcie jej trwania (w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 maja 1998, sygn. K 17/98). Naszym zdaniem nie zachodzą żadne określone w tym wyroku okoliczności, które upoważniałyby ustawodawcę do działania niezgodnego z konstytucyjną zasadą pewności prawa, w dodatku jaskrawo ingerującego w bierne prawo wyborcze obywateli, którym to prawo odbiera się w imię partykularnego interesu jednej partii na pół roku.

W załączeniu pozwalam sobie przekazać do Pańskiej wiadomości nasz wniosek skierowany w tej sprawie do Prezydenta RP.

Z wyrazami szacunku

(-) Zygmunt Frankiewicz

Prezes Związku

Załączniki:
Pismo do RPO
Wniosek ZMP do Prezydent RP


POZOSTAŁE ARTYKUŁY