Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do konkursu na wybór partnerów strategicznych do współpracy publiczno-publicznej przy projekcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Konkurs jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tym gmin na prawach powiatu), których liczba mieszkańców nie przekracza 200 000 mieszkańców.

Konkurs zmierza do wyboru dwóch Partnerów Strategicznych (dwóch gmin) – jednego do części PCP dotyczącej budownictwa społecznego (Strumień I: budownictwo społeczne) i jednego do części PCP dotyczącej budownictwa senioralnego (Strumień II: budownictwo senioralne). Z Partnerami Strategicznymi wyłonionymi w odrębnych Strumieniach w ramach tego Konkursu NCBR przeprowadzi negocjacje, w celu udzielenia im zamówienia z wolnej ręki.

NCBR w wyniku postępowania chce wyłonić dwa podmioty publiczne (gminy), które wesprą NCBR jako równorzędni i aktywni partnerzy i liderzy w stymulowaniu innowacji mieszkaniowych i społecznych.

Konkurs jest podzielony na dwie części (dwa Strumienie), co oznacza, że kandydat na Partnera Strategicznego może wedle swojego wyboru zgłosić jedną albo dwie nieruchomości w ramach dwóch odrębnych Ofert, po jednej dla każdej części Konkursu, zaś ich ocena jest dokonywana przez NCBR niezależnie.

Jednocześnie warunki Konkursu przewidują, że w wyniku oceny jeden kandydat może zostać wybrany tylko w ramach jednego Strumienia Konkursu (jeśli zgłosił się do obu części: tylko tej, gdzie uzyska lepszy wynik w ramach oceny). 

Swoje oferty gminy muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 roku do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl lub w formie pisemnej na adres Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa (z adnotacją: „DRIM – Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo – Konkurs na Partnera – Strumień [odpowiednio: I - budownictwo społeczne albo II - budownictwo senioralne]”).

Więcej na temat konkursu, w tym Formularz oferty, Wzór umowy oraz Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu – TUTAJ