Postulaty Radomia, poparte przez ZMP, dotyczące nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, mają szansę realizacji dzięki nowym zapisom w dwóch ustawach – o PPP i specustawie mieszkaniowej.

Wszystko to wynik skutecznej interwencji ZMP w Sejmie.

Chodzi o zmianę nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła 23 sierpnia 2017 r. niekorzystną zmianę dla JST dotyczącą zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób użytkujących je na podstawie wieloletnich umów dzierżawy. Zastosowanie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zostało w niej ograniczone do nieruchomości oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat. Ta regulacja zmieniła gruntowanie dotychczasowy sposób gospodarowania nieruchomościami i spowodowała ograniczenie zainteresowania inwestowaniem na dzierżawionych nieruchomościach.

Samorządowcy z ZMP postulowali zmianę, w myśl której wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeśli są realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe, oraz, gdy ubiega się o nabycie nieruchomości osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat (pisaliśmy o tej sprawie tu).

Dzięki wywalczonym przez Związek Miast Polskich zmianom w projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i specustawy mieszkaniowej problemy JST dotyczące tych kwestii zostaną rozwiązane. Umożliwią one nie tylko przywrócenie stanu sprzed 2017 roku, ale stworzenie bardziej przyjaznego systemu niż był wcześniej. Dadzą szansę na racjonalne wykorzystanie zasobów infrastruktury, realizacje nowych projektów inwestycyjnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekty są już po pierwszym czytaniu w Sejmie.