Podczas obrad sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej 10 i 11 stycznia br. omawiano projekty ustaw o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. W spotkaniach uczestniczyli reprezentanci ZMP, przedstawiając postulaty samorządów miast.

Chodzi o 2 projekty ustaw – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2651 i nr 2800) oraz poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2897). 

We wtorek 10 stycznia w Sejmie odbyły się też konsultacje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym przedstawicieli organizacji samorządowych - Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich i Związku Samorządów Polskich, z posłami PIS, szefem PKW - Sylwestrem Marciniakiem, szefową KBW - Magdaleną Pietrzak, przedstawicielami rządu (wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Pawłem Szefernakerem i ministrem w KPRM, Michałem Dworczykiem, prezesem Rządowego Centrum Legislacji, Krzysztofem Szczuckim) i prof. Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie wszystkich tych spotkań dyskusja nad projektami, w której z ramienia Związku Miast Polskich udział wzięli Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych i Adam Ostrowski, specjalista ds. legislacyjnych, miała bardzo szeroki zakres tematyczny. Dotyczyła także kilku kluczowych postulatów ZMP. 

Po pierwsze, zmiany brzmienia art. 18 § 4, aby to Minister właściwy do spraw informatyzacji wraz z Państwową Komisja Wyborcza prowadzili w systemie teleinformatycznym Centralny Rejestr Wyborców. Dotychczasowy projekt zakłada, że przedmiotowy Rejestr prowadzi wyłącznie Minister właściwy do spraw informatyzacji, co nie zapewnia gwarancji bezstronnego gospodarowania, który to może zapewnić nadzór PKW. Po drugie, zmiany dotychczasowej propozycji brzmienia przepisu Art. 103aa. § 1, który wprowadza dietę dla mężów zaufania na poziomie 50% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych, na zupełne wyłączenie tej diety, bądź jej ograniczenie do poziomu 25%. Po trzecie, zmiany określenia „mąż zaufania”, wszędzie tam gdzie została użyta w przedmiotowym projekcie ustawy, na określenie „osoba zaufania”. Dotychczasowa nomenklatura sugeruje, jakby funkcję osoby zaufania pełnili wyłącznie mężczyźni. Przedmiotowa poprawka pozwoli na zunifikowanie tego pojęcia, którego desygnaty będą właściwe zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn.

Oprócz tego przedstawiciele ZMP podnosili, żeby nie zmieniać przepisów, które zgodnie z brzmieniem projektu ustawy dopuszczają możliwość tworzenia o wiele mniejszych okręgów wyborczych (dotychczasowe minimum 500 osób w okręgu zmienia się na 200 osób). To może spowodować wzrost liczby obwodowych komisji wyborczych o około 6000.

Przedstawiciele ZMP zaproponowali także kilka rozwiązań dotyczących zagadnień związanych z dowozem osób niepełnosprawnych i tych, którzy ukończyli 60 rok życia do lokali wyborczych. Postulaty dotyczyły rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do przewozu o opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaproponowano również rozwiązanie, które pozwalałoby na wycofanie zgłoszenia przejazdu na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów. Dodanie informacji o konieczności poinformowania wójta o rezygnacji z transportu do lokalu wyborczego zracjonalizuje zarządzanie transportem dedykowanym dla osób uprawnionych. 

(jp)