Projekt dotyczący zwiększenia kompetencji kuratorów w szkołach to zagrożenia m.in. dla edukacji antydyskryminacyjnej oraz zamach na polską szkołę i sektor pozarządowy – uznali członkowie komisji ZMP.

W ramach zapowiadanego przez ministra edukacji i nauki projektu nowelizacji przepisów Ministerstwo Edukacji i Nauki chce nadania kuratorom oświaty, którzy są organem administracji rządowej, znacznie większych uprawnień. W myśl nowych przepisów zyskają oni decydujący głos w konkursach na dyrektorów szkół. Obecnie w komisji konkursowej przy wyborze dyrektorów szkół znajduje się trzech przedstawicieli organu prowadzącego i trzech przedstawicieli kuratorium oświaty. W projekcie nowelizacji prawa oświatowego znalazł się również zapis, że dyrektorzy szkół, którzy chcą zorganizować w szkole zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, od 1 września 2021 r. będą musieli uzyskać w tym celu pozytywną opinię kuratora (wcześniej potrzebna była tylko zgoda rodziców).

Właśnie o projekcie zmian w prawie oświatowym rozmawiali 29 czerwca członkowie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Uznali oni, że projekt jest niebezpieczny z dwóch powodów. Po pierwsze zabiera rodzicom, dyrektorom, nauczycielom i uczniom możliwość dobierania tematyki i organizowania zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Po drugie pozbawia finansów organizacje pozarządowe, które dotąd przeprowadzały takie zajęcia (np. z dziedziny edukacji ekologicznej czy działań antydyskryminacyjnych).

Członkowie komisji obawiają się, że termin wakacyjny, jaki resort edukacji wybrał na przeprowadzenie tych zmian nie jest przypadkowy. „Może się okazać, że we wrześniu, gdy uczniowie wrócą do szkół, obudzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości” – mówiono podczas spotkania.

Podnoszono konieczność dotarcia z informacją o planowanych przez resort zmianach i ich konsekwencjach do rodziców, co w okresie wakacyjnym nie jest łatwe. Samorządy Sopotu i Warszawy jeszcze w czerwcu, pod koniec roku szkolnego, wysłały za pomocą e-dziennika list w tej sprawie do rodziców. Zwróciły uwagę, że jako wspólnoty lokalne – samorządy, rodzice, nauczyciele i uczniowie – będą – w razie wejścia tych zmian w życie – pozbawione możliwości współdecydowania o edukacji.

- Warto też w tych działaniach dotrzeć do organizacji pozarządowych, aby i one mówiły o zagrożeniach z ich punktu widzenia – że widmo nowych regulacji to nie tylko kwestia relacji między rządem a-samorządem. Dla NGO’sów te nowe przepisy to „być albo nie być” – mówiła Magdalena Czarzyńsk-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.

Przedstawiciele miast zrzeszeni w Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP zachęcają do podpisywania petycji pt. „Zamach na polską szkołę!”.

„My, przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, nauczycielskich związków zawodowych i kadry kierowniczej oświaty, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych, my rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się zmianom, które rząd zamierza wprowadzić w polskich szkołach” – czytamy w petycji. - „Przestrzegamy wszystkich zainteresowanych losem polskiej szkoły przed zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami. Naruszają one nasze prawa. Są sprzeczne z duchem i literą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która została ustanowiona: jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.” (epe)

Cały tekst Petycji - TUTAJ

Przypominamy, że w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym głos zabrał także Zarząd Związku Miast Polskich:

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich 
w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym 

Związek Miast Polskich stanowczo sprzeciwia się próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce. Jesteśmy przeciwni ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 8 czerwca br. została opublikowana zapowiedź projektu stawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje dać kuratorom oświaty – przedstawicielom administracji centralnej - kompetencje do niemal swobodnego zawieszania bądź odwoływania dyrektorów szkół! Według projektu ustawy to przedstawiciele kuratoriów będą mieli także większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów.

Jedna z zapowiadanych zmian odbiera dyrektorom, nauczycielom i uczniom oraz radom rodziców możliwość kształtowania oferty edukacyjnej, ponieważ na prowadzenie przez organizacje pozarządowe zajęć w szkołach zgodę musi wyrazić kurator.

Planowane zmiany stanowią zamach na samorządowe szkoły, których prowadzenie jest zadaniem własnym gmin i powiatów. Szkoły samorządowe zostaną zastąpione szkołami scentralizowanymi, nauczającymi zgodnie z ideologią rządzącej partii, przychylnymi władzy i poddanymi politycznej kontroli.

To rozwiązania szkodliwe dla polskiej edukacji, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

To rozwiązania niezgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości, szanującą podmiotowość obywateli i ich wspólnot.

Za Zarząd (-)
Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU

Zduńska Wola, 11 czerwca 2021 r.