O zielonej rewitalizacji miast oraz wielokulturowości rozmawiali członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej. Mówiono także o skutkach społecznych i gospodarczych pandemii COVID.

11 września 2020 r. odbyło się spotkanie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej w formule wirtualnej. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w Łodzi, ale ze względu na pandemię COVID, ograniczenia w podróżowaniu i dynamiczny rozwój sytuacji, obaj współprzewodniczący, dr Piotr Głowski prezydent Piły i starosta Powiatu Dachau Stefan Löwl, postanowili o zorganizowaniu spotkanie online. Gości spotkania powitali Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, dr Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miasta oraz Abraham Knut, Minister Pełnomocny Ambasady Niemiec w Warszawie. Ponad 50 uczestników z Polski i Niemiec dyskutowało początkowo na tematy „Zielonej Rewitalizacji Miast" i „Wielokulturowości". W dyskusji aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady RFN, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

O rewitalizacji miejskiej i zielonej polityce Łodzi mówili Patrycja Wojtaszczyk z Departamentu Rewitalizacji i Sportu UM i Jakub Paduch z Departamentu Ekologii i Klimatu UM. Wielokulturową historię i teraźniejszość miasta zaprezentowała Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Wielobarwność niemiecko-francuskiego pogranicza oraz otwartość powiatu Saar-Pfalz na multinarodowe kontakty pokazał starosta dr Theophil Gallo.

W drugiej części spotkania członkowie z zaangażowaniem dyskutowali m.in. nad aktualnym rozwojem sytuacji w zakresie tworzenia tzw. stref wolnych od LGBT, w niektórych polskich gminach. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że strefy te stanowią nie tylko niewłaściwy sygnał i wykraczają poza kompetencje władz lokalnych i regionalnych, ale także są niezgodne z podstawowymi wartościami europejskimi. Członkowie stwierdzili, że jakakolwiek dyskryminacja - czy to ze względu na kolor skóry, pochodzenie, płeć, seksualność czy też niepełnosprawność lub status społeczny - nie może być akceptowana. Wezwali oni - w świetle wcześniej dyskutowanej tematyki wielokulturowości - do akceptowania różnorodności, tolerancji oraz wspierania osób wykluczonych np. ze względu na choroby czy niepełnosprawność. „Jako samorządy jesteśmy dla wszystkich obywateli i angażujemy się w dobro wszystkich mieszkańców. Wyłączenie jest co do zasady sprzeczne z naszym wspólnym rozumieniem dobrej polityki lokalnej"- podsumował dyskusję starosta Stefan Löwl.

Podczas późniejszej wymiany poglądów na temat skutków pandemii COVID, przedstawiciele Polski i Niemiec podkreślili, że to władze lokalne mają do odegrania zasadniczą rolę ze względu na bliskość relacji z obywatelami. Piotr Głowski powiedział, że „pandemia COVID ma wielki i długotrwały wpływ na nasze życie, powinniśmy starać się wspólnie radzić sobie z jej skutkami gospodarczymi i społecznymi.” Polscy i niemieccy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali dużą wagę podejmowania prób współpracy dwustronnej, pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Przykłady takiej współpracy podała pani dr Agnieszka Łada omawiając wyniki ankiety przeprowadzonej w ostatnich dniach wśród polskich i niemieckich samorządów. 

Obaj współprzewodniczący podziękowali gospodarzom – prezydent Hannie Zdanowskiej, przewodniczącemu Marcinowi Gołaszewskiemu oraz pracownikom UM Łodzi za perfekcyjną organizację spotkania w tej nowej formule.