Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz bezdomność w dobie pandemii to m.in. tematy, o których rozmawiano podczas kolejnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej ZMP.

- Covid to obecnie dla nas wszystkich najbardziej gorący i newralgiczny temat, nad którym powinniśmy się pochylić i szukać wspólnie sposobów rozwiązywania problemów, które on rodzi – mówiła podczas kolejnego już spotkania on-line Komisji jej przewodnicząca, Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina. – W większości spraw zostaliśmy jako samorządy sami i to od naszej inwencji, naszych działań, naszych starań zależy sprawna reakcja i realizacja zadań z zakresu zdrowia i pomocy społecznej. Tym bardziej więc dobre pomysły na wychodzenie z trudnych sytuacji są dla nas cenne. 

Tematykę posiedzenia komisji, które odbyło się 13 października, zdominował COVID. Szczególnie tym razem wybrzmiał temat bezdomności w czasie pandemii, który był istotny już wiosna tego roku, jednak obecnie – ze względu na rozpoczynający się okres jesienno-zimowy - nabiera szczególnego znaczenia i pilności. Osoby bezdomne obecnie w dwójnasób wymagają wsparcia, opieki i zainteresowania ze strony służb społecznych w miastach. Członkowie komisji mówili o różnych stosowanych przez ich samorządy formach działania. Podkreślali, że wszelkie działania, jakie samorządy podejmą wobec osób bezdomnych odciążą szpitalne SOR-y i służby medyczne. 

Poruszono także temat wsparcia w dobie pandemii seniorów. Podkreślano, że z jednej strony istnieją zalecenia rządu dotyczące ochrony osób starszych i ich izolacji, z drugiej brakuje wsparcia i podpowiedzi ze strony rządzących na temat dziennych form wsparcia dla seniorów, takich jak kluby seniora (których działalność – ze względu na sytuację epidemiczną – jest obecnie zawieszana) czy innych, dodatkowych rozwiązań, które wspierałyby osoby starsze w ich środowisku zamieszkania. Członkowie komisji zwracali też uwagę na sytuację społeczno-medyczną w placówkach opieki długoterminowej, czyli w domach pomocy społecznej, w hospicjach czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. Mówiono w tym kontekście także o sytuacji dzieci i młodzieży – o realizacji ich obowiązku szkolnego.

Rozmawiano także o stanie przygotowań miast do okresu jesienno-zimowego w związku z zagrożeniem epidemicznym. Członkowie komisji wymienili się informacjami na temat tego, co w poszczególnych samorządach pomaga rozwiązywać określone problemy i reagować na trudne sytuacje. 

Kolejny temat, którym zajęli się członkowie komisji to ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która – uchwalona 23 września ubiegłego roku – właśnie zaczęła obowiązywać. Rozmawiano o tym, co wynika dla samorządów z tej ustawy i jakie rodzi ona problemy. 

- Jest to ważna i trudna ustawa, nakładająca na samorządy ogrom obowiązków i w konsekwencji trudnych zadań – mówiła przewodnicząca komisji.

Do 30 września br. miasta były zobowiązane do powołania koordynatorów dostępności. Ich zadania to nadzór nad kwestiami dostępności na terenie danego samorządu i jego jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących dostępności. Wiele przepisów tej ustawy mówi o tym, że będą jeszcze wprowadzane dalsze regulacje, chociażby wzory raportów, jakie będą musieli składać koordynatorzy. 

Ważnym w tym kontekście tematem jest kwestia zlecania zadań publicznych przez JST organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorstwom. Artykuł 4, który reguluje te kwestie, wszedł w życie 5 września tego roku. 

Warto też przypomnieć, że raz na 4 lata samorządy będą zobowiązane do przygotowywania raportów na temat dostępności. Termin przygotowania po raz pierwszy takiego dokumentu to marzec 2021 r. 

Szerszą relację ze spotkania zamieścimy w najbliższym wydaniu Miesięcznika „Samorząd Miejski”. (epe)