Placówka jest prowadzona przez starachowickie Centrum Usług Społecznych. Miejsce to oferuje zarówno zajęcia dla dzieci, jak i osób dorosłych korzystających ze wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym.

Kluczowe działania CAS to prowadzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, gdzie wsparciem zostanie objętych 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat, jak również objęcie wsparciem specjalistów dorosłych mieszkańców osiedla. Będą oni mogli korzystać bezpłatnie z pomocy psychologa, doradcy ds. rodziny, doradztwa finansowego oraz zawodowego. Dla dzieci przygotowano zajęcia rozwijające zainteresowania min. plastyczne, muzyczne, sportowe, a także pomoc w nauce języka angielskiego, polskiego, matematyki. Będą również brały udział w zajęciach kształtujących kompetencję w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, warsztatach kulinarnych, zdrowotnych, animacyjnych. W ramach zajęć poza placówką dzieci będą korzystać z wyjść do kina, na basen czy form zajęć plenerowych organizowanych na terenie osiedla Wzgórze. Podczas wakacji i ferii zimowych odbywać się będą warsztaty animacyjne, kulinarne, ekologiczne. Codziennie zaplanowane są zajęcia świetlicowe oraz posiłek.

Działania prowadzone będą w ramach projektu: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny, na który gmina Starachowice pozyskała blisko 16 milionów złotych dofinansowania. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych, gospodarczych i instytucjonalnych.