Publikujemy Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w aktualnym rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

1. Zarząd Związku zwraca uwagę, że zapisy, których dotyczą zgłaszane obecnie uwagi, zostały umieszczone w w/w rozpo­rządzeniu w związku z realizacją przez MSWiA, GUS, ZMP i ZPP projektu SMUP. Celem tych zapisów była zmiana klasyfikacji budżetowej w taki sposób, aby dane ze sprawozdań budżetowych można wykorzystać do oszacowania kosztów usług dostarczanych przez JST. Jest to niezbędny warunek, by można było na podstawie dowodów (twardych danych) ocenić rezultaty prowadzonych przez samorządy lokalnych polityk publicznych (evidence-based policies).

2. Zarząd stwierdza, że proponowany obecnie przez MF zapis zniweczyłyby kilkuletnie wysiłki, podej­mowane w projekcie SMUP (w tym w pilotażu z udziałem kilkuset JST), zmierzające do wprowadzenia mechanizmu szacowania w oparciu o obowiązujący obecnie system sprawoz­dawczości budżetowej realnych kosztów usług publicznych, świadczonych przez JST.

3. Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które umożliwia planowanie i ewidencję wydatków płacowych w tzw. rozdziale usługowym, a tylko wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy muszą być rejestrowane w rozdzia­łach tzw. podmiotowych. Takie rozwiązanie sprawi, że obliczenie kosztów usług w SMUP wg przygotowanego w GUS oprogramowania nadal będzie prawidłowe.

3a. W związku z tym przedstawiamy propozycję odnośnego zapisu:

„ …ujmuje się dochody i wydatki (w tym płacowe), które można bezpośrednio przypisać do zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, za wyjątkiem wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki płacowe, których nie można przypisać do usług wykazuje się w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017. W rozdziałach tych nie należy umieszczać żadnych innych wydatków.”

4. Ponadto Zarząd ZMP popiera zgłoszony w trakcie dyskusji wniosek, aby lista rozdziałów tzw. podmiotowych została poszerzona o 1-2 rozdziały właściwe dla zarządów transportu, zieleni, itp. co pozwoliłoby nie angażować rozdziałów 75023 i 75020 do ewidencjonowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy.

Pełny tekst Stanowiska w wersji PDF wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączeniu.