Komitet Monitorujący URBACT III obradujący w Sofii zatwierdził 25 nowych Sieci Transferu. Zachęcamy do dołączenia do nich!

Komitet Monitorujący URBACT III obradujący w Sofii zatwierdził 25 nowych Sieci Transferu. Zachęcamy do dołączenia do 20 z nich!

Wraz z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący, rozpoczyna się dla tych sieci tzw. Faza 1 działalności i będzie trwać aż do 4 grudnia 2018 roku. Zakończy się złożeniem wniosku uzupełniającego do dwuletniej Fazy 2, trwającej do grudnia 2020 roku.

W nowych sieciach reprezentowane są miasta z 20 państw europejskich. Wiele z nich miało już doświadczenie w projektach URBACT, które sobie bardzo cenią. Dla 36% z nich będzie to pierwsze doświadczenie w programie URBACT. Każda zatwierdzona sieć składa się na tym etapie z 3 miast założycielskich, w tym lidera proponującego Dobrą Praktykę. W Fazie 1 dołączyć mogą kolejne miasta, aby utworzyć sieć liczącą 5 do 8 partnerów - i tu jest miejsce dla 20 polskich miast. W Sieciach Transferu może być bowiem tylko jeden reprezentant z dowolnego państwa członkowskiego (inaczej niż w dotychczasowych sieciach). W pięciu sieciach (szczegółowa lista w załączeniu) są już polskie miasta (partnerzy inicjujący): Wrocław (kultura dla zmian klimatu), Łódź (rewitalizacja), Gdańsk (partycypacja społeczna), Rybnik (rewitalizacja) i Bydgoszcz (pszczoły w mieście).

Można dołączyć do pozostałych 20 Sieci Transferu (lista w załączeniu), które zajmą się zagadnieniami związanymi m.in. ze: wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, gospodarką morską, dziedzictwem kulturowym, partycypacją społeczną, edukacją, wdrażaniem innowacji, finansami, zwalczaniem wykluczenia społecznego i ubóstwa, seniorami, przedsiębiorczością czy gospodarką odpadami.

Celem Sieci Transferu jest wykorzystanie doświadczenia Dobrych Praktyk URBACT w realiach miast, które zdecydowały się je poznać, zaadaptować i wdrożyć u siebie. Sieci w Fazie 1 otrzymają środki na rozszerzenie partnerstwa, wypracowanie wspólnego rozumienia Dobrej Praktyki, która ma zostać przekazana, zbadanie warunków i wymagań pomyślnego przełożenia na kontekst lokalny oraz określenie metodyki działań związanych z transferem. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemów, które miasta napotykają w różnych obszarach funkcjonowania. Dobre Praktyki zostały w zeszłym roku wybrane spośród kilkuset bardzo ciekawych rozwiązań z całej Europy.