Polscy samorządowcy, w tym delegaci wyłonieni przez ZMP, wzięli udział w trwającej od 11 do 13 lutego br. pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

Wszyscy polscy członkowie są wyłanianymi w wyborach przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W skład delegacji polskiej wchodzi 21 delegatów: dziesięcioro rekomendowanych przez Związek Województw RP, po troje - ze Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich, po dwoje - z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP oraz jeden delegat z Unii Miasteczek Polskich. Wszyscy delegacji mają swoich zastępców.

Przedstawicielami Związku Miast Polskich w Komitecie Regionów są: prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski oraz burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski. Poza tym w polskiej delegacji są m.in. także Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi), Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska) oraz marszałkowie 9 województw: mazowieckiego - Adam Struzik, wielkopolskiego – Marek Woźniak, pomorskiego – Mieczysław Struk, zachodnio-pomorskiego – Olgierd Geblewicz, łódzkiego – - Grzegorz Schreiber, dolnośląskiego - Cezary Przybylski, warmińsko-mazurskiego – Gustaw Brzezin,  lubelskiego - Jarosław Stawiarski i podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Uczestnicy inauguracyjnej sesji VII kadencji Komitetu Regionów. W środku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Uczestnicy inauguracyjnej sesji VII kadencji Komitetu Regionów. 

Na pierwszym posiedzeniu KR 12 lutego br. na 5-letnią kadencję zostały wybrane nowe władze, w tym prezydium, komisje, grupy robocze i międzyregionalne. Apostolos Tzitzikostas (EPL) z Grecji został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa będzie przewodził unijnemu zgromadzeniu demokratycznie wybranych polityków szczebla lokalnego i regionalnego przez najbliższe dwa i pół roku. Natomiast marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów.

Prezydenci największych europejskich miast i szefowie metropolii, w tym z Polski Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz podpisali list otwarty w sprawie poparcia tzw. Green Dealu. Jest to apel o zdynamizowanie wdrażania, jak i umożliwienie miastom i obszarom metropolitalnym bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na cele klimatyczne.

Sygnatariusze listu są przekonani, że tylko miasta i samorządy lokalne są w stanie skutecznie wdrożyć w życie cele tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i uchronić Europę przed kryzysem klimatycznym. Pod apelem podpisali się również m.in. burmistrzowie Pragi, Budapesztu, Bratysławy, Wiednia, Hagi, Aten, Wilna, Frankfurtu, Berlina.

W trakcie dyskusji poświęconej praworządności w Polsce, Aleksandra Dulkiewicz mówiła o roli demokracji oraz szacunku dla wartości i poszanowania prawa, które powinny nam wszystkim przyświecać w zjednoczonej i solidarnej Europie. - Dla wielu Polaków temat praworządności, podstawowych zasad przestrzegania prawa, niezawisłości i niezależności sędziowskiej jest wielkim zmartwieniem i troską. Dziękuje bardzo, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej, która także tym, którzy nie zawsze przestrzegają prawa, wskazuje właściwą drogę. Dla nas samorządowców, przedstawicieli miast i regionów, jasność prawa i pewność tego, że sądy będą działały jako niezawisłe jest podstawowym elementem sprawnego działania każdego demokratycznego państwa..

Krzysztof Matyjaszczyk wraz z prezydent Gdańska oraz marszałkami województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, wzięli udział w debacie zorganizowanej przez Komitet Regionów oraz Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej na temat perspektywy wsparcia samorządów poprzez środki unijne w nowym okresie programowania. Kontekstem - trwające negocjacje związane z  uchwalaniem unijnego budżetu. Prezydent Częstochowy akcentował potrzebę wspólnych starań o interesy polskich samorządów różnego szczebla, związane z poziomem unijnego wsparcia. Podkreślał, że w sytuacji zwiększonych wydatków i zmniejszających się dochodów samorządów, środki unijne są niezbędne do utrzymania możliwości rozwojowych polskich miast i gmin. Optował również za zwiększeniem puli środków w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla subregionów, które są w stanie najbardziej efektywnie wykorzystywać przyznane środki (czego przykładem może być subregion, którego liderem jest Częstochowa).

Z całą debatą można się zapoznać na stronie na stronie fb Serwisu Samorządowego PAP: https://www.facebook.com/11533... 

Jak pisze m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Europejski Komitet Regionów w przyjętej w środę opinii odniósł się do kwestii możliwości zablokowania wypłat z unijnego budżetu dla krajów nieprzestrzegających zasad praworządności. Komitet jest zdania, że zmniejszenie środków UE nie powinno być karą dla tych, którzy nie są odpowiedzialni za naruszenia praworządności, czyli władz lokalnych i regionalnych. Społeczności lokalne mogą się czuć pokrzywdzone, jeżeli niższy poziom finansowania nie będzie wynikał z nieprawidłowości związanych z realizacją konkretnych projektów, a będzie konsekwencją polityki prowadzonej przez władze centralne danego kraju.

Źródło – www.czestochowa.pl, www.gdansk.pl