Podczas posiedzenia w Sopocie Zarząd Związku zdecydował o powołaniu nowej, 21. tematycznej komisji ZMP - Komisji Klimatu. Zapraszamy przedstawicieli miast chętnych do pracy w tej komisji.

Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Związku będzie prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP – Jacek Majchrowski.

Pełnomocniczka Prezydenta Krakowa ds. klimatu, pani Ewa Całus zaproponowała wstępną zagadnienia, którymi powinna zająć się Komisja:

  1. Wyznaczenie celu neutralności klimatycznej w mieście.
  2. Wypracowanie miejskiego standardu proklimatycznego.
  3. Podnoszenie świadomości klimatycznej mieszkańców. Edukacja klimatyczna.
  4. Efektywność energetyczna miasta.
  5. Obliczanie śladu węglowego, inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.
  6. Zeroemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania w obszarze budownictwa, transportu, zwiększania odporności miasta na zmiany klimatu.
  7. Dobre praktyki miast w obszarze adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu.
  8. Zaangażowanie mieszkańców i aprobata społeczna dla działań na rzecz klimatu.
  9. Komunikowanie działań miejskich w obszarze klimatu.

Wszystkie osoby chętne do prac w nowej Komisji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go do Biura Związku (email: marta.rakowicz@zmp.poznan.pl)

Pierwsze posiedzenie Komisji zaplanowane jest w maju w Krakowie.

* * *

Przypomnijmy, że dotąd na podstawie Regulaminu przyjętego przez Zarząd ZMP w Związku działało 20 stałych komisji tematycznych.

Komisje to gremia doradcze Związku, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Komisje zajmują się sprawami: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, finansów, geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, mieszkaniowej i przestrzennej, kultury, małych miast, partycypacji społecznej, polityki europejskiej i współpracy zagranicznej, polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki społecznej, praw człowieka i równego traktowania, sportu, transportu i turystyki.