Komisja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ZMP została z inicjatywy władz miasta Płocka powołana uchwałą Zarządu Związku z 22 marca 2019 r. Właśnie odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium.

Na zaproszenie inicjatorów pierwsze, inauguracyjne posiedzenie miało miejsce 10 i 11 czerwca 2019 r. w Płocku. W spotkaniu wzięła udział Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która zadeklarowała chęć współpracy Departamentu z nowo powstałą Komisją w zakresie upowszechniania i rozwijania formuły PPP.

W pierwszym dniu spotkania wybrano prezydium Komisji:

Przewodniczący -  Jacek Terebus, zastępca prezydenta miasta Płocka
Wiceprzewodniczący – Marcin Skwierawski, zastępca prezydenta miasta Sopotu
Sekretarz –  Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta Sosnowca

Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Związku jest Adam Lewandowski, burmistrz Śremu.

Członkowie Komisji ustalili, że każde posiedzenie będzie miało charakter roboczy, z omówieniem konkretnych przypadków i zagadnień. Komisja będzie również platformą wymiany doświadczeń między członkami Komisji, z możliwością udziału ekspertów zewnętrznych. Miejsca posiedzeń będą służyć również wizytacji wybranego przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP.

Ustalono kolejne spotkania Komisji:

  • koniec września / początek października 2019 – spotkanie podczas Forum PPP w Płocku
  • 24 października 2019 – spotkanie przy okazji wizyty studyjnej w Sopocie (wizyta realizowana w ramach projektu Rozwój PPP w Polsce)

W drugim dniu posiedzenia Komisji odbyło się seminarium tematyczne Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach termomodernizacyjnych na przykładzie działań miasta Płocka, któremu towarzyszyła wizyta studyjna na miejscu wdrażania inwestycji. Prelegentem był mec. Paweł Kuźma.

Jednocześnie ustalono, że tematy do dyskusji i zaproszenia na posiedzenia Komisji można zgłaszać do opiekunki Komisji w biurze Związku: Anna Wiktorczyk-Nadolna, mail: anna.nadolna@zmp.poznan.pl lub tel. 605 545 608

Komunikat przygotowała Anna Wiktorczyk-Nadolna