Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP wybrano nowe prezydium komisji oraz rozmawiano o planach na najbliższe miesiące dotyczących współpracy NGO z miastami.

28 czerwca br. w Marzycielach i Rzemieślnikach - Domu Innowacji Społecznych w Warszawie, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Partnerstwa i Dialogu, na którym m. in. zostało wybrane Prezydium Komisji w składzie:

Przewodniczący:
Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, UM w Dąbrowie Górniczej

Wiceprzewodniczący:
Agnieszka Rupniewska – Radna RM, Zabrze
Bartosz Kamiński – Główny Specjalista w Biurze Komunikacji i Dialogu, UM w Olsztynie

Sekretarz:
Michał Kotwa – Dyrektor Centrum Dialogu Obywatelskiego, UM w Legnicy

Maria Perchuć- Żółtowska przedstawiła prezentację Pracowni Badań Innowacji Społecznej „Stocznia” nt.  działań i projektów skierowanych dla i do samorządów.
Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przedstawił Deklarację Gdańską oraz informację o Forum Pełnomocników ds. współpracy JST z NGO, które odbędzie się 20 września 2019 r. w Dąbrowie Górniczej.

W dalszej części członkowie Komisji dyskutowali nt. rekomendacji w zakresie stosowania nowego wzoru oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy, które przedstawił Łukasz Waszak z sieci SPLOT.

Termin kolejnego spotkania komisji ustalono na 19 września 2019 r. w Dąbrowie Górniczej w przeddzień Forum Pełnomocników.