Kierunek zmian przepisów o podatku od nieruchomości - Stanowisko Zarządu ZMP
Zarząd Związku uważa, że postulowane zmiany przepisów o podatku od nieruchomości powinny objąć, obok kwestii definicyjnych, także inne sprawy, które powodują stopniową deprecjację tego najważniejszego dochodu własnego gmin.
logo-zmp-2.jpg

Stanowisko
Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie
kierunku zmian przepisów o podatku od nieruchomości

Podtrzymując wcześniejsze stanowiska Związku w sprawie pilnej konieczności zmian w ustawie o po­datkach i opłatach lokalnych, w zakresie podatku od nieruchomości, przyjęte w Ostrowcu Świętokrzyskim (21.04.2017[1]) i obiegowo (14.04.2021[2]), Zarząd Związku stoi na stanowisku, że postulowane zmiany prze­pisów powinny objąć nie tylko kwestie definicyjne, dotyczące przedmiotów opodatkowania, ale także inne sprawy, które powodują stopniową deprecjację tego najważniejszego dochodu własnego gmin.

1. Ustawowa definicja przedmiotów opodatkowania musi być zawarta w ustawie o po­datkach i opłatach lokalnych i nie może zawierać odesłań do przepisów innych ustaw. Jeśli ustalenie tej definicji będzie oparte na implementacji przepisów z ustaw niepodatkowych (prawo budowlane, klasyfi­kacja środków trwałych), musi ono uwzględnić niezbędne korekty i uzupełnienia, aby zapewnić:

  • jednoznaczność przyjętej terminologii,
  • objęcie podatkiem wszystkich rodzajów przedmiotów opodatkowania.

2. Należy sporządzić rzetelną ocenę skutków regulacji, w celu oszacowania wpływu przyjętych przepisów na poziom dochodów gmin. Jeśli z OSR będzie wynikał ubytek w tych dochodach, należy go w całości zrekompensować.

3. Należy przywrócić zasadę rekompensowania ubytków w dochodach gmin, powodowanych przez ustawowe zmiany przepisów podatkowych.

4. Należy dokonać przeglądu obowiązujących obecnie ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości – tylko w 2022 r. łączny ubytek dochodów gmin z tego tytułu wyniósł 3,8 mld zł (w tym samym roku zmniej­szenia, które były efektem autonomicznych decyzji gminnych organów podatkowych, wyniosły 0,8 mld zł).

5. Należy rozważyć zmianę metody waloryzacji stawek maksymalnych podatku, ustalanych przez ministra finansów – obecne odniesienie waloryzacji do wskaźnika inflacji konsumenckiej powoduje, że dynamika wzrostu stawek maksymalnych jest dwukrotnie mniejsza niż wzrost innych wskaźników ekonomicznych, takich jak: średnia płaca, produkcja sprzedana i inne.

6. Należy rozważyć możliwość zróżnicowania regionalnego stawek podatku od nieruchomości, odnoszonych do ich po­wierzchni użytkowej, w celu uwzględnienia zróżnicowania ich wartości w różnych lokalizacjach.

7. Należy rozszerzyć możliwość strefowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych przez rady gmin, w zależności od sposobu ich użytkowania, określonego w prawie miejscowym.

Jednocześnie Zarząd Związku z nadzieją przyjmuje zapowiadane przez resort finansów przywrócenie departamentu podatków samorządowych, deklarując pełną współpracę przedstawicieli miast w zakresie, jaki zostanie uznany za niezbędny,

Białystok, 19 stycznia 2024 r. 

Za Zarząd
(-) Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU

[1] Zał. 1 – Stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości;

[2] Zał. 2 – Stanowisko w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości.

Załączniki:
Stanowisko (PDF)


POZOSTAŁE ARTYKUŁY