Zapraszamy na I Kongres Polityki Miejskiej, który odbędzie się 16 i 17 października w Krakowie.

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z BGK. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP.

Kongres będzie stanowić pierwszą w Polsce, szeroką debatę o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

Do udziału w Kongresie zapraszamy:
• prezydentów i burmistrzów miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych, a także samorządów gospodarczych sektora komunalnego;
• przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast;
• przedstawicieli organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast.

W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska) oraz innych podmiotów wspierających rozwój miast na poziomie krajowym i regionalnym.

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 17.00 odbędzie się krótkie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Delegaci przedyskutują i rozpatrzą projekt jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej na rok 2018, z przeznaczeniem na promocję samorządności miejskiej.

Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa.

Udział w Kongresie jest bezpłatny - uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu.

Aby zarejestrować się na Kongres, należy wypełnić i odesłać do dnia 22 września formularz zgłoszeniowy na Kongres (do Biura ZMP) oraz formularze rezerwacji noclegów (bezpośrednio do hoteli). Prosimy o pilne dokonywanie rezerwacji noclegów. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!

W załączeniu:
- Program Kongresu Miast Polskich
- Formularze zgłoszeniowe