Apel w sprawie destabilizacji finansów samorządu terytorialnego
Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw protestują przeciwko wprowadzeniu w ustawie okołobudżetowej na 2024 przepisów, które np. pozbawiają JST subwencji rozwojowej.
Legislacja FINANSE
pieniądze.jpg
fot. pixabay

Apel został podpisany 31 sierpnia 2023 r.:

„Jako przedstawiciele organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowczo protestujemy przeciw zamiarowi wprowadzenia w ustawie okołobudżetowej na rok 2024 przepisów powodujących dalszą destabilizację finansów samorządu  terytorialnego. Projektowana ustawa bez uzasadnienia pozbawia samorządy w 2024 r. subwencji rozwojowej. oraz odbiera niektórym JST należne im uzupełnienie dochodów z CIT za 2022 r.

Wprowadzając te nadzwyczajne rozwiązania o charakterze epizodycznym, Rząd łamie wprowadzone przez siebie w 2021 r. zasady udziału JST we wpływach z PIT i CIT, niszczy reguły pewności prawa i  zaufania do prawa oraz uniemożliwia samorządom jakiekolwiek racjonalne planowanie finansowe”, a tym samym przygotowanie modeli finansowania nowych inwestycji w obecnej perspektywie finansowej UE. Podkreślić należy, że pozyskanie funduszy unijnych związane jest z zagwarantowaniem przez JST wkładu własnego, opartego zarówno na wypracowanej nadwyżce operacyjnej, jak też na środkach zwrotnych (głównie kredytach i pożyczkach z emisji obligacji), które będą wymagały w procedurach bankowych wykazania wiarygodności wieloletnich planów finansowych w ocenie zdolności kredytowej jst.

Niedopuszczalne jest, aby - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 50 ustawy o finansach publicznych - Rząd kierował do Sejmu projekt ustawy ograniczający dochody samorządów bez określenia skutków finansowych proponowanych rozwiązań. Nie do zaakceptowania jest zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy przekonanie, że wzrost dochodów JST z jednego źródła stanowi uzasadnienie dla pozbawienia ich dochodów z innego, ustawowo określonego źródła.

Szczególnie nie do przyjęcia jest zamiar nierównego traktowania jednostek samorządowych i odebranie niektórym z nich - arbitralnie wybranym - prawa do pełnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wstecz za 2022 r.

Zwracamy też uwagę, że przywołany w uzasadnieniu projektu ustawy prognozowany na 2024 r. wzrost dochodów samorządów z udziałów we wpływach z PIT i CIT ma charakter przede wszystkim inflacyjny, a w rzeczywista wartość sumy dochodów samorządów z tych źródeł w 2024 r. jest w cenach stałych znacząco niższa niż w latach 2020 i 2021, czego oczywistym powodem są zmiany w PIT, wprowadzone w latach 2021 i 2022. W tej sytuacji odbieranie JST jedynej i finansowo nieadekwatnej rekompensaty ubytku dochodów z PIT jest szczególnie niewłaściwe.”

(-) Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

(-) Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich

(-) Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

(-) Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw RP

(-) Grzegorz Cichy, Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich

Załączniki:
Apel - wersja PDF z podpisami


POZOSTAŁE ARTYKUŁY