Projekt pn. „Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW. Umowa dotyczy dotacji w wysokości 4,3 mln zł. Koszt całkowity projektu prowadzonego do kwietnia 2024 r. wyniesie 5,1 mln zł.

Dofinansowane przedsięwzięcie obejmie budowę nowoczesnego PSZOK oraz hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej wraz z zakupem samochodu elektrycznego i montażem miejskiego punktu elektroodpadów. Stworzona zostanie społeczno-cyrkularna stacja materiałów „Druga szansa", oferująca naprawy produktów umożliwiające ich ponowne użycie.

Dodatkowo w projekcie przewidziano publikację „Księgi dobrych praktyk norweskich” - rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego oraz publikację „Księgi dobrych praktyk polskich GOZ”. W ramach inicjatywy podjęte zostaną również działania promocyjno-edukacyjne (webinary, e-learningi oraz publikacja dla najmłodszych dotycząca adaptacji do zmian klimatu). Zorganizowany zostanie także „Dzień z klimatem” oraz wizyta studyjna w Norwegii. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być poprawa jakości wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego w gminie, w tym szczególnie efektywniejsze gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z ideą GOZ w projekcie uwzględniono cztery etapy cyklu życia produktu, tj. projektowanie, wytwarzanie, użytkowanie i zagospodarowanie odpadów. W tradycyjnym ujęciu JST mają wpływ tylko na ostatni etap, prowadząc selektywną zbiórkę odpadów w sposób umożliwiający ich zagospodarowanie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i wsparciu partnerów krajowych i zagranicznych możliwe będzie bezpośrednie oddziaływanie na wszystkie cztery etapy poprzez innowacyjne inwestycje beneficjenta połączone z działaniami edukacyjno-informacyjnymi Partnerów.